Hallituksen valiokunnat

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on perustanut kaksi hallituksen valiokuntaa valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta.

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.

Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta ja valvontatehtäviä liittyen Yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen.

Tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä, minkä lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Valiokunnan jäseniksi on valittu hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja) ja Christoffer Häggblom. Seikku ja Talma ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Christoffer Häggblom on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on varmistaa palkitsemisasioiden tehokas valmistelu suhteessa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon valintaan.

Palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia Yhtiöstä eikä toimitusjohtaja tai yrityksen muita johtohenkilöitä tule nimetä valiokuntaan.

Valiokunnan jäseniksi on valittu hallituksen jäsenet Arja Talm (puheenjohtaja), Christoffer Häggblom, Johan Ryding ja Kai Seikku. Kaikki palkitsemisvaliokunnan jäsenten ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Häggblom on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.