Uncategorized release – 2019

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2019: Verkkokauppa.comin markkinoita nopeampi 13 % kasvu Q1:llä

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 10.5.2019 klo 8.00

1.1.-31.3.2019 lyhyesti

 • Liikevaihto 116 miljoonaa euroa (1-3/2018: 103), kasvua 13 %
 • Myyntikate 17,4 miljoonaa euroa (16,7), kasvua 4 %
 • Myyntikate 15,0 % liikevaihdosta (16,3 %)
 • Liiketulos 2,3 miljoonaa euroa (2,7)
 • Liiketulosprosentti 2,0% liikevaihdosta (2,6 %)
 • Katsauskauden tulos 1,5 miljoonaa euroa (1,8)
 • Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,04)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,049 euroa osaketta kohti
KESKEISET
TUNNUSLUVUT (IFRS)
1-3/2019 1-3/2018 Muutos% 1-12/2018
         
Liikevaihto, tuhatta euroa 115 797 102 693 13% 477 833
Myyntikate, tuhatta euroa 17 399 16 706    4 % 72 020
Myyntikate-% 15,0 % 16,3%   -8 % 15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa 3 581 3 955 -9 % 18 414
Käyttökate-% 3,1 % 3,9 % -20 % 3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa 2 301  2 663 -14 % 13 324
Liiketulos-% 2,0 % 2,6 % -23 % 2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 1 525 1 813 -16 % 9 334

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Vahva tase mahdollistaa toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 4.4.2019, että Suomen BKT kasvaa 1,7 % vuonna 2019 ja 1,4 % vuonna 2020.

TULOSOHJEISTUS

Vuonna 2019 liikevaihdon odotetaan olevan 500 - 550 miljoonan euron välillä (478 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja liiketuloksen odotetaan olevan 11 - 17 miljoonan euron välillä (13,3 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 13 % ja oli 116 miljoonaa euroa. Vahva liikevaihdon kasvu on jatkunut viime vuoden kolmannesta neljänneksestä lähtien ja yhtiö on pystynyt strategiansa mukaisesti voittamaan markkinat samalla kasvattaen markkinaosuuksiaan. Q1:n myynnin kasvu saavutettiin markkinointipanostuksien jatkuvilla parannuksilla, tehokkaalla kampanjoinnilla sekä Raision 8.3.2018 avatun myymälän avulla. Kodinelektroniikan markkina jatkui erittäin kilpailtuna sekä hintaperusteisena kasvaen GfK:n mukaan tammi-maaliskuussa 4,9 %. Tähän yhtiö vastasi merkittävillä markkinointipanostuksilla sekä kilpailukykyisellä hinnoittelulla. Näiden toimenpiteiden avulla yhtiö kasvoi markkinoita nopeammin lähes kaikissa tuotealueissa, myynnin kasvaen yli 85 % useissa tuotealueissa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntikate oli 15,0 % Liiketulos jäi hieman vastaavan ajanjakson liiketuloksesta ollen 2,3 miljoonaa euroa (Q1/2018 2,7 miljoona euroa) johtuen lähinnä matalammasta myyntikatteesta sekä kasvaneista markkinointikuluista.

Kehitysprojektit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Uudistettu markkinointi on yksi keskeisistä tulevaisuuden kasvuajureista. Merkittävästi kasvaneen markkinointibudjetin sekä maanlaajuisen televisiokampanjoinnin lisäksi Verkkokauppa.com aloitti kevään aikana brändimainonnan osana strategista suunnitelmaa tavoittaa kaikki suuret asiakaskohderyhmät. Valikoimassa on tapahtunut suuri laajennus urheilukategorian kasvaessa yli 1300 palloilutuotteella. Tämä auttaa yhtiötä tavoittamaan uusia kohderyhmiä ja vierailijoita sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Tänä vuonna yhtiö jatkaa nettikauppansa kehittämistä ja personoimista sekä uudistaa Jätkäsaaren lippulaivamyymälää asiointikokemuksen parantamiseksi.

Vuoden alusta yhtiön johtoryhmää on vahvistettu kahdella nimityksellä. Uusi henkilöstöjohtaja Taina Suorsa aloitti tehtävässään 1.1.2019 ja uusi myyntijohtaja Kalle Koutajoki 25.02.2019.

Verkkokauppa.comin suunnitelmia ja panostuksia ohjaavat vahva liikevaihdon kasvun tavoitteleminen sekä markkinaosuuksien kasvattaminen. Yhtiö seuraa aktiivisesti markkinoiden ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia löytääkseen uusia tuotealueita sekä mahdollisuuksia valikoiman laajentamiselle kasvun varmistamiseksi. Tämän lisäksi yhtiö panostaa merkittävästi eri markkinointikanaviin tavoittaakseen laajemman asiakaskunnan ja jatkaa monikanavaisen asiointikokemuksen parantamista.

Tulevaisuudessa yhtiö tavoittelee parempaa kannattavuutta pitämällä kulutason kilpailukykyisenä ja prosessinsa tehokkaina. Tämän vuoden osalta yhtiö odottaa kuluttajaelektroniikkamarkkinan pysyvän kireänä ja kilpailullisen hinnoittelun jatkuvan. Kilpailutilanteesta riippumatta Verkkokauppa.com on valmis tekemään kaiken tarvittavan markkinaosuuksien voittamiseksi ja saavuttaakseen Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinan johtajan aseman. Kasvavat ostovolyymit auttavat yhtiötä saavuttamaan keskipitkän aikavälin kannattavuustavoitteet. Parempi saatavuus, tunnetuin brändi sekä kilpailijoita laajempi valikoima ovat yhtiön pääkilpailuetuja tämän saavuttamiseksi. Lisäksi tulevaisuuden kasvua tukevat kuluttajakäyttäytymisen muutokset. Kauppa siirtyy vauhdilla verkkoon ja mobiiliin. Vuosittain myös tänäkin vuonna arviolta 1 % tai 400 miljoonaa euroa Suomen kivijalkakaupasta siirtyy verkkoon. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12%

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tammi-maaliskuu 2019

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 12,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 13,1 miljoonaa euroa ja oli 115,8 miljoonaa euroa (102,7). Erityisesti kasvoi pienten kodinkoneiden, tietokoneiden, matkapuhelinten, oheislaitteiden sekä suurten kodinkoneiden myynti.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 4,9 % tammi-maaliskuussa Suomessa.

Verkkokauppa.comin omarahoitteinen asiakasrahoitus kasvoi vertailuvuodesta. Sen tuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Verkkokauppa.com myi ikääntyneitä asiakasrahoitussaamisia osana riskin hallintaa. Luottotappiovaraus kasvoi 0,7 miljoonaan euroon (0,5). Huhtikuusta alkaen Verkkokauppa.com myy kaikki ikääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mallilla, missä kaikki yli 60 päivää ikääntyneet myydään. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltaminen vaikuttaa tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin, poistoihin ja korkokuluihin. Taseeseen kirjataan käyttöoikeuteen perustuva omaisuuserä ja velka. Kirjaamisperiaatteita on kuvattu tarkemmin erillisessä 12.2.2019 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Katsauskaudella tammi-maaliskuussa käyttöoikeusomaisuuserien poistot olivat 1,0 (1,0) miljoonaa euroa ja korkokulut vuokrasopimusveloista olivat 0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuussa käyttöoikeusomaisuuden tasearvo pieneni 0,7 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelat pienenivät 0,6 miljoonaa euroa vuoden vaihteen tilanteesta. Käyttöoikeusomaisuuserät olivat yhteensä 21,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 21,8) ja vuokrasopimusvelat olivat yhteensä 25,7 miljoonaa euroa (26,3 tilanteessa 31.12.2018). Vuokrasopimusvelat pienenivät, koska yhtiö ei ole tehnyt uusia vuokrasopimuksia ja olemassa olevien sopimusten vuokra-aika lyheni.

Henkilöstökulut kasvoivat tammi-maaliskuussa 5,3 % ja olivat 7,8 miljoonaa euroa (7,4). Kasvu oli seurausta pääasiallisesti osto-osaston ja tietohallinnon kasvaneesta henkilöstömäärästä. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat +15,1 % ja olivat 6,2 miljoonaa euroa (5,4). Edelliseen vuoteen verrattuna Verkkokauppa.com uudisti ja kasvatti markkinointipanostuksiaan, mikä aiheutti kulujen kasvua.

Yhtiön liiketulos tammi-maaliskuussa 2019 oli 2,3 miljoonaa euroa (2,7) ja kauden tulos 1,5 miljoonaa euroa (1,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,04).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuussa 2019 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -11,2 miljoonaa euroa (-20,7). Tarkasteluajanjakson liiketoiminnan rahavirran suhteellinen paraneminen johtui pääosin vaihto-omaisuuden pienemisestä, ostovelkojen kasvamisesta ja myyntisaamisten vähenemisestä.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja yleensä alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.comin käytäntö on maksimoida kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Yhtiö investoi katsauskauden aikana uusiin tietojärjestelmiin sekä toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin taseeseen yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-maaliskuussa 2019 olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,6).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 10-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä kasvavaa liiketulosta ja 2,5-4,5 liiketulosprosenttia. Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa vuosineljänneksittäin kasvavaa osinkoa.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.3.2019 oli 45 065 130 osaketta, sisältäen yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ First North Finland -markkinapaikalla 2 545 523 kappaletta, mikä oli 5,6 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 4,455 euroa ja alin 3,76 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 4,06 euroa. Kauden osakevaihto oli 10 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,99 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 180 miljoonaa euroa.

Yhtiö on luovuttanut tilikauden 2019 aikana yhteensä 7 469 hallussaan olevaa omaa osaketta osana hallituspalkkioiden maksamista.

Yhtiön hallussa 31.3.2019 oli 57 164 omaa osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,14%. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa.

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2019). Hallitus ei ole käyttänyt osakeantivaltuutustaan.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Yhtiö perusti 16.5.2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kolme sitouttamisjaksoa 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä pysyi samana vertailukauden loppuun verrattuna ja oli katsauskauden lopussa 657 (657). Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Taina Suorsa nimitettiin johtoryhmän jäseneksi alkaen 1.1.2019. Vesa Järveläinen nimitettiin kaupalliseksi johtajaksi 1.1.2019 alkaen. Järveläinen jatkaa johtoryhmän jäsenenä. Kalle Koutajoki nimitettiin myyntijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 21.12.2018. Koutajoki aloitti Verkkokauppa.comissa 25.2.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmä:

 • Panu Porkka, toimitusjohtaja
 • Jussi Tallgren, talousjohtaja
 • Henrik Weckström, IT-kehitysjohtaja
 • Miika Heinonen, logistiikkajohtaja
 • Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja 1.1.2019 alkaen ja jatkaa johtoryhmän jäsenenä
 • Seppo Niemelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja
 • Taina Suorsa, henkilöstöjohtaja, 1.1.2019 alkaen
 • Kalle Koutajoki, myyntijohtaja, 25.2.2019 alkaen

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

OIKEUDENKÄYNNIT JA RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2019. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2018. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 2 160 382,33 euroa eli 0,048 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 6 759 769,50 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 hallitukseen valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Arja Talma ja Samuli Seppälä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Panu Porkka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se päätti hallituksen valiokunnista. Hallitus päätti jatkaa seuraavilla valiokunnilla: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku puheenjohtaja, Samuli Seppälä, Arja Talma ja Christoffer Häggblom. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Christoffer Häggblom puheenjohtaja, Samuli Seppälä ja Kai Seikku.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2019 päätti maksaa osinkoa 0,048 euroa (yhteensä 2 160 382,33 euroa) osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.4.2019 ja maksupäivä 8.4.2019.

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Verkkokauppa.com antoi tulosvaroituksen 16.1.2019 ja ennakkotietoja yhtiön liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 IFRS vertailutiedot.

Verkkokauppa.com antoi tulosvaroituksen 13.2.2019 ja ennakkotietoja yhtiön vertailukelpoisesta käyttökatteesta vuonna 2018.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 15.2.2019 IFRS-standardien mukaan päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. 

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Hallitus päätti 10.5.2019 maksaa osinkoa 0,049 euroa osakkeelta (yhteensä 2 208 191,37 euroa). Osingonjaon täsmäytyspäivä on 14.5.2019 ja maksupäivä 21.5.2019.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 10.5.2019 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 10.5.2019 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2019

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu perjantaina 9.8.2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 25.10.2019

Helsingissä 10. toukokuuta 2019

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Bank Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUS (IFRS) 1.1.-31.3.2019

1 Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet 10
2 Päälaskelmat 11
2.1 Tuloslaskelma (IFRS) 11
2.2 Laaja tuloslaskelma (IFRS) 11
2.3 Tase (IFRS) 12
2.4 Rahavirtalaskelma (IFRS) 12
2.5 Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS) 14
2.6 Segmenttiraportointi 15
2.7 Liikevaihto asiakassopimuksista 15
2.8 Toiminnan kausiluontoisuus 15
2.9 Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 16
2.10 Käyttöoikeusomaisuuserät 17
2.11 Myyntisaamiset 17
2.12 Rahoitusvarojen ja - velkojen luokittelu arvostusryhmittäin 18
2.13 Osingot 20
2.14 Lähipiiritapahtumat 20
2.15 Vakuudet ja vastuusitoumukset 20
3 Lisäinformaatio 21
3.1 Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit 21
3.2 Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut 21
3.3 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 22

1       Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki.

Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2019 on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 7. maaliskuuta 2019 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2018.

Osavuosikatsauksen taloudellinen informaatio perustuu IFRS-standardeihin, jotka olivat voimassa 31.12.2018 kuitenkin siten, että IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia on sovellettu ennenaikaisesti. Verkkokauppa.com Oyj on ottanut IFRS 16 standardin käyttöön täysin takautuvasti soveltaen.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisi 12.2.2019 erillisellä yhtiötiedotteella IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna. Yhtiötiedotteessa on kuvattu myös keskeisimmät muutokset laatimisperiaatteisiin.   

Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta.

Arvioiden käyttö

Tätä tilinpäätöstä laadittaessa johto on joutunut tekemään arvioita ja oletuksia sekä tekemään harkintaan perustuvia päätöksiä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä raportoitujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määrään. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.

2       Päälaskelmat

2.1          Tuloslaskelma (IFRS)

  1-3/ 1-3/ 1-12/
Tuhatta euroa 2019 2018 2018
Liikevaihto 115 797 102 693 477 833
       
Liiketoiminnan muut tuotot 164 20 389
Materiaalit ja palvelut -98 398 -85 987 -405 813
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 751 -7 359 -30 300
Poistot -1 281 -1 291 -5 090
Liiketoiminnan muut kulut -6 231 -5 412 -23 696
       
Liiketulos 2 301 2 663 13 324
       
Rahoitustuotot 3 4 9
Rahoituskulut -397 -436 -1 670
       
Tulos ennen veroja 1 906 2 232 11 662
       
Tuloverot -381 -418 -2 328
       
Kauden tulos 1 525 1 813 9 334
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
Yhtiön omistajille 1 525 1 813 9 334
       
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
     
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,03 0,04 0,21

  2.2          Laaja tuloslaskelma (IFRS)

  1-3/ 1-3/ 1-12/
Tuhatta euroa 2019 2018 2018
Kauden tulos 1 525 1 813 9 334
       
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
- - -
Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista
sijoituksista
- - -15
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen - - -15
Kauden laaja tulos 1 525 1 813 9 319
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Yhtiön omistajille 1 525 1 813 9 319


2.3          Tase (IFRS)

Tuhatta euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 940 868 1 067
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 837 2 284 1 970
Käyttöoikeusomaisuuserät 21 101 24 377 21 764
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 275 294 275
Laskennalliset verosaamiset 1 149 1 154 1 112
Myyntisaamiset 1 471 1 475 1 544
Muut pitkäaikaiset saamiset 438 438 438
Pitkäaikaiset varat yhteensä 27 212 30 889 28 171
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 59 161 49 181 65 784
Myyntisaamiset 13 925 10 832 15 266
Muut saamiset 1 839 1 146 1 752
Tuloverosaamiset  208  220  199
Siirtosaamiset 5 401 4 652 9 823
Rahavarat 34 576 27 985 46 746
Lyhytaikaiset varat yhteensä 115 111 94 018 139 570
       
Varat yhteensä 142 322 124 907 167 741
       
Oma pääoma      
Osakepääoma 100 100 100
Omat osakkeet -502 - -502
Käyvän arvon rahasto -33 -18 -33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 615 25 493 25 585
Kertyneet voittovarat 10 294 9 239 3 082
Kauden tulos 1 525 1 813 9 334
Oma pääoma yhteensä 37 000 36 627 37 565
       
Pitkäaikaiset velat      
Vuokrasopimusvelat 22 121 25 241 22 753
Laskennalliset verovelat 18 9 18
Varaukset 723 567 560
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 862 25 817 23 331
       
Lyhytaikaiset velat      
Vuokrasopimusvelat 3 587 3 842 3 592
Saadut ennakkomaksut 2 611 2 303 4 301
Ostovelat 55 333 42 627 80 695
Muut lyhytaikaiset velat 6 444 2 639 4 077
Siirtovelat 14 485 11 052 14 181
Lyhytaikaiset velat yhteensä 82 460 62 462 106 845
       
Velat yhteensä 105 323 88 280 130 176
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 142 322 124 907 167 741

2.4          Rahavirtalaskelma (IFRS)

 Tuhatta euroa

  1-3/
2019
1-3/
2018
1-12/
2018
Liiketoiminnan rahavirta      
Tulos ennen veroja 1 906 2 232 11 662
Oikaisut      
Poistot ja arvonalentumiset 1 281 1 291 5 090
Rahoitustuotot ja -kulut 387 424 1 630
Muut oikaisut 194 -57 69
Liiketoiminnan rahavirta ennen
 käyttöpääoman muutosta
3 768 3 890 18 451
Käyttöpääoman muutos      
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (-) /vähennys (+)
73 -436 -506
Lyhytaikaisten myynti-
ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)
5 831 2 940 -7 384
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 6 623 -2 169 -18 772
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -26 502 -23 858 21 276
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -10 207 -19 633 13 065
Maksetut korot -13 -26 -38
Saadut korot 3 4 9
Vuokrasopimusvelkojen koron osuus -384 -423 -1 632
Maksetut välittömät verot -583 -611 -2 543
Liiketoiminnan rahavirta -11 185 -20 689 8 861
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin  -8 -485 -582
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -43 -90 -774
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - -
Investointien rahavirta  -51 -575 -1 356
       
Rahoituksen rahavirta      
Vuokrasopimusvelkojen lisäys (+) / vähennys (-) -935 -972 -3 939
Maksetut osingot - - 1 657 -8 195
Omien osakkeiden hankinta - - -502
Rahoituksen rahavirta -935 -2 629 -12 636
       
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -12 170 -23 893 -5 131
       
Rahavarat tilikauden alussa 46 746 51 878 51 878
Rahavarat tilikauden lopussa 34 576 27 985 46 746

 2.5          Laskelma oman pääoman muutoksista (IFRS)

A  Osakepääoma E  Kertyneet voittovarat        
B  Omat osakkeet F Oma pääoma yhteensä  
C  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        
Käyvän arvon rahasto            
       
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS) 100 - 25 493  -18 11 222 36 797
Kauden tulos - - - - 1 813 1 813
Käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
- - - - - 0
Kauden laaja tulos yhteensä - - -  - 1 813 1 813
Osingonjako - - - - -1 983 -1 983
Omien osakkeiden hankinta - - - - - 0
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - - - - 0
Osakeperusteiset maksut - -  - - - 0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  - - - -1 983 -1 983
Oma pääoma 31.3.2018 (IFRS) 100 - 25 493 -18 11 053 36 627
             
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2019 (IFRS) 100 -502 25 585 -33 12 416 37 565
Kauden tulos - - - - 1 525 1 525
Käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
- - - - - 0
Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 1 525 1 525
Osingonjako - - - - -2 160 -2 160
Omien osakkeiden hankinta - - - - - 0
Omien osakkeiden luovutukset - hallituspalkkiot - - 31 - - 31
Osakeperusteiset maksut - - - - 39 39
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - 31 -  -2 121 -2 091
Oma pääoma 31.3.2019 (IFRS) 100 -502 25 615 -33 11 820 37 000
             
Tuhatta euroa A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2018 (IFRS) 100 - 25 493  -18 11 222 36 797
Kauden tulos - - - - 9 334 9 334
Käyvän arvon muutokset oman pääoman
ehtoisista sijoituksista
- - -  -15 -  -15
Kauden laaja tulos yhteensä - - -  -15 9 334 9 319
Osingonjako - - - -  -8 195  -8 195
Omien osakkeiden hankinta -  -502 - - -  -502
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - 92 - - 92
Osakeperusteiset maksut - -  - - 54 54
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä  -502 92 -  -8 141  -8 551
Oma pääoma 31.12.2018 (IFRS) 100  -502 25 585  -33 12 416 37 565

Liitetiedot

2.6          Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu.

2.7          Liikevaihto asiakassopimuksista

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:ta eri päätuotealueelta yli 65 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille oman verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluu esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.

Tuotemyynti tuloutetaan ajan hetkellä, kun määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan kuluessa.

Liikevaihdon jaottelu

    
  1-3/ 1-3/ 1-12/
Tuhatta euroa 2019 2018 2018
Yhtenä ajankohtana 114 540 101 110 470 971
Ajan kuluessa 1 257 1 583 6 862
Liikevaihto yhteensä 115 797 102 693 477 833

Asiakasrahoituksen tuotot

Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista palkkioista.

  1-3/ 1-3/ 1-12/
Tuhatta euroa 2019 2018 2018
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 321 226 1 123
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 511 442 2 019
Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 832 668 3 142

2.8          Toiminnan kausiluontoisuus

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla.


2.9          Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

  1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Tuhatta euroa 2019 2018 2018 2018 2018
Liikevaihto 115 797 155 852 116 874 102 414 102 693
           
Liiketoiminnan muut tuotot 164 175 121 73 20
Materiaalit ja palvelut -98 398 -132 919 -99 517 -87 390 -85 987
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -7 751 -8 352 -7 043 -7 545 -7 359
Poistot -1 281 -1 259 -1 261 -1 279 -1 291
Liiketoiminnan muut kulut -6 231 -7 551 -5 474 -5 260 -5 412
           
Liiketulos 2 301 5 946 3 702 1 012 2 663
           
Rahoitustuotot 3 2 1 2 4
Rahoituskulut -397 -399 -410 -426 -436
           
Tulos ennen veroja 1 906 5 550 3 293 588 2 232
           
Tuloverot -381 -1 106 -678 -125 -418
           
Kauden tulos 1 525 4 443 2 615 462 1 813
           
Kauden tuloksen jakautuminen          
Yhtiön omistajille 1 525 4 443 2 615 462 1 813
           
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu (euroa) 0,03 0,10 0,06 0,01 0,042.10        Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta  euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Kirjanpitoarvo 1.1. 21 764 24 589 24 589
Lisäykset - 78 284
Uudelleenarvostukset 306 669 716
Poistot ja arvonalentumiset -969 -960 -3 825
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 21 101 24 377 21 764

Tilikaudella 2018 ja 2019 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin sekä vuonna 2018 Jätkäsaaren alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaiseen muutokseen.

2.11        Myyntisaamiset

  31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018  
Tuhatta euroa Myynti-
saamiset
Tappiota
koskeva
vähennyserä
Myynti-
saamiset
Tappiota
koskeva
vähennyserä
Myynti-
saamiset
Tappiota
koskeva
vähennyserä
   
Erääntymättömät saamiset 12 204 334 9 143 166 12 553 212    
1-60 päivää erääntyneet 3 633 278 3 306 282 4 305 173    
61-120 päivää erääntyneet 238 67 543 236 455 136    
Yli 121 päivää erääntyneet 17 17 386 387 33 14    
Yhteensä 16 093 696 13 378 1 070 17 345 535    

2.12        Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin

31.3.2019, tuhatta euroa        
  Käypään
arvoon muun
laajan tuloksen
kautta
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Vuokra-
sopimus-
velat
 
   
Arvostusryhmä Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) 9     9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266     266
Myyntisaamiset ja muut rahoitussaamiset   1 909   1 909
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 275 1 909   2 184
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
Myyntisaamiset   13 925   13 925
Rahavarat   34 576   34 576
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   48 501   48 501
         
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 275 50 410   50 685
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     22 121 22 121
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä     22 121 22 121
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     3 587 3 587
Ostovelat   55 333   55 333
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   55 333 3 587 58 920
         
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   55 333 25 707 81 040


31.3.2018, tuhatta euroa        
  Käypään
arvoon muun
laajan tuloksen
kautta
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Vuokra-
sopimus-
velat
 
   
Arvostusryhmä Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) 9     9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 285     285
Myyntisaamiset ja muut rahoitussaamiset   1 912   1 912
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 294 1 912   2 205
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
Myyntisaamiset   10 832   10 832
Rahavarat   27 985   27 985
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   38 818   38 818
         
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 294 40 729   41 023
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     25 241 25 241
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä     25 241 25 241
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     3 842 3 842
Ostovelat   42 627   42 627
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   42 627 3 842 46 468
         
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   42 627 29 083 71 709


31.12.2018, tuhatta euroa        
  Käypään
arvoon muun
laajan
tuloksen
kautta
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Vuokra-
sopimus-
velat
 
   
Arvostusryhmä Tasearvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 2) 9     9
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266     266
Myyntisaamiset ja muut rahoitussaamiset   1 982   1 982
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 275 1 982   2 257
         
Lyhytaikaiset rahoitusvarat        
Myyntisaamiset   15 266   15 266
Rahavarat   46 746   46 746
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä   62 012   62 012
         
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 275 63 994   64 269
         
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     22 753 22 753
Pitkäaikaisest rahoitusvelat yhteensä     22 753 22 753
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
Vuokrasopimusvelat     3 592 3 592
Ostovelat   80 695   80 695
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä   80 695 3 592 84 287
         
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä   80 695 26 344 107 039

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä todennettavissa.

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Johdon arvioiden mukaan hankintamenoon arvostaminen on lähinnä käypää arvoa. Kirjanpitoarvossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2019 aikana. Käyvän arvon tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia.


2.13        Osingot

Katsauskauden aikana maksetut osingot

2019    
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
  8.4.2019 0,048
Osingot yhteensä, tuhatta euroa   2 160


2018    
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa
  3.4.2018 0,044
  16.5.2018 0,045
  21.8.2018 0,046
  6.11.2018 0,047
Osingot yhteensä, tuhatta euroa   8 195

2.14        Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

2.15        Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 31.3.2019 31.3.2018 31.12.2018
Omasta puolesta annetut vakuudet      
Yrityskiinnitykset 27 001 -
Takaukset 2 850 3 662 2 850
       
Muut vastuut ja vastuusitoumukset 14 14 143       Lisäinformaatio

3.1          Myöhemmin voimaan tulevat IFRS standardit

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

3.2          Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä osavuosikatsauksessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia.

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS tunnuslukuja.

  1-3/ 1-3/ 1-12/
  2019 2018 2018
       
Liikevaihto, tuhatta euroa 115 797 102 693 477 833
Myyntikate, tuhatta euroa 17 399 16 706 72 020
Myyntikate-% 15,0% 16,3% 15,1 %
Käyttökate, tuhatta euroa 3 581 3 955 18 414
Käyttökate-% 3,1% 3,9% 3,9 %
Liiketulos, tuhatta euroa 2 301 2 663 13 324
Liiketulos-% 2,0% 2,6% 2,8 %
Kauden tulos, tuhatta euroa 1 525 1 813 9 334
       
Omavaraisuusaste, % 26,5% 29,9% 23,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -24,0% 3,0% -54,3 %
Henkilöstö kauden lopussa* 657 657 683
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,04 0,21
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,03 0,04 0,21
Osakkeiden lukumäärä
 yhteensä
45 065 130 45 065 130 45 065 130
Omien osakkeiden lukumäärä 57 164 - 64 633
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo
45 003 686 45 065 130 45 042 616
Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien
osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
45 096 269 45 065 130 45 092 616

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.


3.3          Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ   PERUSTELUT VAIHTOEHTOISTEN
TUNNUSLUKUJEN ESITTÄMISELLE
MYYNTIKATE  

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut

 
  Myyntikate kertoo myynnin
kannattavuuden.
 

MYYNTIKATE, %

 
(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut)/
Liikevaihto
x 100 Myyntikateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin myynnin
kannattavuutta.
KÄYTTÖKATE (EBITDA) Liiketulos + poistot + arvonalentumiset   Käyttökate kertoo liiketoiminnan
operatiivisen kannattavuuden.
 

KÄYTTÖKATE (EBITDA), %

 
(Liiketulos + poistot + arvonalentumiset)/
Liikevaihto
x 100 Käyttökateprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

LIIKETULOS

 
Liiketulos on tulos ennen veroja ja
nettorahoitustuottoja
  Liiketulos kertoo liiketoiminnan
tuloksen.
 

LIIKETULOS, %

 
Liiketulos/
Liikevaihto
x 100 Liikevoittoprosentti mittaa
Verkkokauppa.comin operatiivista
kannattavuutta.
 

OMAVARAISUUSASTE, %

 
Oma pääoma yhteensä/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
  Omavaraisuusaste mittaa
Verkkokauppa.comin
vakavaraisuutta, tappion
sietokykyä, sekä kykyä selvitä
sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.
 

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

 
Korolliset velat + vuokrasopimusvelat -
rahat ja pankkisaamiset -
 korolliset saamiset/
Oma pääoma yhteensä
x 100 Tunnusluku mittaa
Verkkokauppa.comin korollisen
nettovelan ja oman pääoman
suhdetta ja kuvaa yrityksen
velkaantuneisuutta.
LAIMENTAMATON
OSAKEKOHTAINEN TULOS
Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän
painotettu keskiarvo
   
LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/
Ulkona olevien osakkeiden painotettu
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset
osakkeet
   
Liitteet
Verkkokauppa.com Oyj IFRS osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019.pdf

Takaisin yhtiötiedotteisiin