Yhtiötiedote – 2019

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Verkkokauppa.com Oyj         YHTIÖTIEDOTE                    28.3.2019 klo 15.55

Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

 • Vahvisti tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 maksettavaksi osingoksi 0,048 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2019 ja maksupäivä 8.4.2019.
 • Valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,150 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2019 aikana. Maksupäivät ovat alustavasti 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Yhtiö julkaisee päätökset erikseen.
 • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
 • Valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Robert Burén, Mikael Hagman, Christoffer Häggblom, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.
 • Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Verkkokauppa.com Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2018.

Osakekohtainen osinko 0,048 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,048 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2019 ja maksupäivä 8.4.2019.

Valtuutus maksaa osinkoa 0,150 euroa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,150 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 21.5.2019, 20.8.2019 ja 5.11.2019. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavia:

 • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa
 • kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

             
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
 • tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajale 10 000 euroa
 • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
 • nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
 • kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa

             
Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Robert Burén, Mikael Hagman, Christoffer Häggblom, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka
Toimitusjohtaja
panu.porkka@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Jussi Tallgren
Talousjohtaja
jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja

Nordea Bank Oyj
Puh. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin