Hallinnointi 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Verkkokauppa.com Oyj (jäljempänä “Yhtiö” tai “Verkkokauppa.com”) on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla (”First North”). Yhtiön hallintoa säätelee soveltuva EU arvopaperisääntely (ml. markkinoiden väärinkäyttöasetus), Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, First North -säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys.

Koska Yhtiön osakkeita ei ole listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla, Yhtiöön ei sovelleta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (“CG-koodi”). Yhtiö pyrkii kuitenkin soveltuvin osin noudattamaan CG-koodia. CG-koodi perustuu ns. noudata tai selitä -periaatteeseen (Comply-or-Explain), jonka mukaan yhtiö voi poiketa yksittäisistä suosituksista, mikäli se selostaa poikkeamisen ja poikkeamisen perustelut. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla www.cgfinland.fi.

Yhtiö noudattaa kaikkia CG-koodin suosituksia.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.verkkokauppa.com/fi/investors/governance.

Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiö on Verkkokauppa.com Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö on ensisijainen liiketoimintayksikkö Verkkokauppa.com -konsernissa. Yhtiöllä on virolainen tytäryhtiö, Arctecho Oü. Tytäryhtiössä ei ole ollut operatiivista toimintaa yli seitsemän (7) viimeisen vuoden aikana. Yhtiön on käynnistänyt selvitysmenettelyn Arctecho Oü:n purkamiseksi.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi Yhtiöllä on johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä, joita johtaa toimitusjohtaja.

Yhtiökokous

Ylintä päätäntävaltaa Verkkokauppa.comissa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksessä sille määritetyt asiat sekä sille ehdotetut asiat.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään sille ehdotettuja asioita. Osakkaat, joiden omistusosuus on vähintään 10 % Yhtiön osakekannasta, sekä Yhtiön tilintarkastaja voivat pyytää nimenomaisia asioita käsiteltäviksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jonka hallitus tällöin on kutsuttava koolle.

Yleensä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen asialistalle kirjaamia asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Yhtiön hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouskutsun lähettämistä. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävallan alaisia asioita ovat:

 • Muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen;
 • Osakepääoman korotus tai alentaminen;
 • Osakeannit;
 • Päätökset hallitusten jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen; ja
 • Voitonjako / tappion kohdistus.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiön osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen julkistamalla kutsu Yhtiön kotisivuilla. Kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi julkaista tiedotteen kokouskutsusta yhdessä (1) tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsun tulee sisältää yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja muita osakeyhtiölaissa ja CG-koodissa määriteltyjä tietoja.

Yhtiökokouskutsu ja hallituksen ehdotukset julkaistaan myös yhtiötiedotteina.

Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

 • Hallituksen ehdotukset ja, jos yhtiökokous käsittelee tilinpäätöstä, tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus. Nämä tiedot ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla;
 • Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat; ja
 • Päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Jos päätös liittyy osakeantiin, optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin, osakepääoman lisäykseen vararahastosta, osingonmaksuun, vapaan oman pääoman rahaston jakoon, osakepääoman alennukseen, omien osakkeiden hankintaan tai luovutukseen tai Yhtiön selvitystilaan asettamiseen, ja tilinpäätöstä ei käsitellä kokouksessa, seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

 • Viimeisin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;
 • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset varojen jaosta;
 • Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset; ja
 • Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Läsnäolo

Osakkailla, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa. Osakkaat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan kautta.

Yhtiökokouspöytäkirja, sisältäen äänestystulokset sekä mahdolliset liitteet kokouksessa tehdyistä päätöksistä, julkaistaan Yhtiön kotisivuilla kahden (2) viikon sisällä yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteena välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan läsnäolo

Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdotetaan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Päätöksenteko

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, joka antaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen osaketta kohti yhtiökokouksessa. Useammat päätökset vaativat yksinkertaisen äänienemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Henkilövalinnoissa eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen valintaa päättää, että tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan monet yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten suunnatut osakeannit, vaativat kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Verkkokauppa.comin yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

Hallitus

Koostumus ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestys ei aseta rajoitteita hallitusten jäsenten toimikausien lukumäärästä eikä yhtiöjärjestys millään tavoin rajoita yhtiökokouksen päätäntävaltaa hallituksen jäseniä valittaessa. Yhtiökokous voi kuitenkin ottaa huomioon CG-koodin hallituksen koostumusta säätelevät suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset ja muut vaatimukset, joita sovelletaan yleisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden (1) jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

Hallitus on luonut toiminnalleen työjärjestyksen. Sen keskeinen sisältö on kuvattu alla.

Nykyisen hallituksen koostumus

Hallitus koostuu seuraavista kuudesta (6) jäsenestä, jotka valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Christoffer Häggblom valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Riippumattomuusarvioinnin perusteella hallitus totesi, että Christoffer Häggblom, Robert Burén, Kai Seikku ja Arja Talma ovat riippumattomia Yhtiöstä ja, että Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku ja Arja Talma ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot löytyvät tämän selvityksen aukeamalta ”Hallitus”.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät tulevat osakeyhtiölaista ja muusta sovellettavasta lainsäädännöstä. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta. Sen tehtäviä ovat muiden muassa:

  määrittää Yhtiön strategia ja päättää siitä;
 • vahvistaa liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä rahoitustoimenpiteet (siinä määrin kuin ne eivät ole osakkeenomistajien vastuulla);
 • määrittää ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja hallituksen toimintakertomukset;
 • vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät sekä raportointimenetelmät;
 • päättää johdon palkkio- ja kannustinohjelmista sekä Yhtiön työntekijöiden mahdollisista yleisistä ja erityisistä eläkeohjelmista, voitonjako-ohjelmista tai palkkio-ohjelmista;
 • päättää Yhtiön toiminnan luonteen perusteella epätavallisiksi luonnehdittavista sopimuksista tai erityisen tärkeistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista;
 • seuraa lähipiiritransaktioita; sekä
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy Yhtiön hallitus.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiö perusti alkaen vuodesta 2018 kolme hallituksen valiokuntaa valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavaliokunta. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta ja valvontatehtäviä liittyen Yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2018 asti tarkastusvaliokunta koostui Kai Seikusta (puheenjohtaja), Christoffer Häggblomista ja Minna Kurunsaaresta, jonka jälkeen sen jäseninä ovat toimineet Kai Seikku (puheenjohtaja), Christoffer Häggblom, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on varmistaa nimitys- ja palkitsemisasioiden tehokas valmistelu suhteessa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon valintaan. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2018 asti nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostui Christoffer Häggblomista (puheenjohtaja), Robert Burénista ja Kai Seikusta, jonka jälkeen sen jäseninä ovat toimineet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Kai Seikku ja Samuli Seppälä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Strategiavaliokunta avustaa hallitusta Yhtiön strategiaan liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien Yhtiön IT toimintoihin ja vähittäismyyntioperaatioihin liittyvät strategiat. Strategiavaliokunnan jäseninä ovat toimineet Samuli Seppälä (puheenjohtaja), Robert Burén, Mikael Hagman ja Christoffer Häggblom.

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2018

NimiHallitusTarkastusvaliokuntaNimitys- ja palkitsemis- valiokuntaStrategia- valiokunta
Christoffer Häggblom21/21 (Puheenjohtaja)6/66/6 (Puheenjohtaja)4/9
Robert Burén21/21-1/13/9
Mikael Hagman21/21--2/9
Minna Kurunsaari 1)5/51/1--
Panu Porkka1) 5/5---
Kai Seikku17/216/6 (Puheenjohtaja)6/6-
Samuli Seppälä21/214/55/59/9 (Puheenjohtaja)
Arja Talma2)15/165/5--
Henrik Weckström1)5/5---

1) Hallituksen jäsen 21.3.2018 asti

2) Hallituksen jäsen 21.3.2018 lukien

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 21 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 96 %. Verkkokauppa.comilla ei ole hallintoneuvostoa.

Päätöksenteko

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen yhtiökokouksen nimittämistä jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen on aina toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja niin, että se toimillaan ei luo epäoikeudenmukaisia etuja tietylle osakkeenomistajalle tai kolmansille osapuolille Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos asia koskee kyseisen jäsenen ja Yhtiön välistä sopimusta tai muuta transaktiota tai jos kyseinen jäsen saa olennaista etua asian perusteella ja jossa tämä etu ei välttämättä ole Yhtiön etujen mukaisia. Periaatteessa jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos kyseinen jäsen on osallisena käsiteltävänä olevassa asiassa muulla tavalla.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarvitaan sen velvollisuuksien täyttämiseksi. Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot Yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

Hallituksen sihteerinä toimi syyskuuhun 2018 asti Jussi Tallgren, jonka jälkeen tehtävää hoiti Robert Tallberg.

Hallitus arvioi itse omaa toimintaansa vuosittain, jonka lisäksi kunkin fyysisen kokouksen jälkeen hallitus järjestää lyhyen palautetuokion.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet CG-koodin suosituksen 9 mukaisesti.

Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista on, että Yhtiön hallituksen jäsenillä on laaja asiantuntemus eri aloilta ja liiketoiminnan alueilta. Hallituksen monimuotoisuus tukee Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa.

Hallituskokoonpanon koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Yhtiön strategian, toiminnan ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen riittävä monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen, kokemus ja tieto Yhtiölle tärkeiltä liiketoiminta-alueilta.

Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi perustuu kunkin ehdokkaan pätevyyteen ja Yhtiö pyrkii valitsemaan hallitukseen jäseniä, jotka vastaavat kokemukseltaan ja profiililtaan Yhtiön nykyisiä ja tulevia liiketoiminnan tarpeita. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia ja että pidemmällä aikavälillä saavutetaan tasapainoisempi sukupuolijakauma hallituksessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia sekä viestimällä tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille.

Tilikauden aikana yksi hallituksen jäsen on ollut nainen ja muut miehiä. Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on siten täyttynyt.

Johtoryhmä

Johtoryhmä vuonna 2018

NimiAsemaAjanjakso
Panu PorkkaToimitusjohtaja22.3. – 31.12.2018
Samuli SeppäläToimitusjohtaja1.1. – 21.3.2018
Timo Halonen 1)Palvelujohtaja1.1. – 3.4.2018
Miika HeinonenLogistiikkajohtaja1.1. – 31.12.2018
Esa Hjerppe1)Web-myynti ja markkinointijohtaja1.1. – 3.4.2018
Tommi Jylhä-VuorioMyyntijohtaja6.8 – 5.9.2018
Vesa JärveläinenOstojohtaja1.1. – 31.12.2018
Seppo NiemeläMarkkinointi- ja viestintäjohtaja6.8. – 31.12.2018
Markus Pätilä1)Myyntijohtaja, myymälät1.1. – 3.4.2018
Jussi TallgrenTalousjohtaja1.1. – 31.12.2018
Henrik WeckströmIT-kehitysjohtaja1.1. – 31.12.2018

1) Laajennetun johtoryhmän jäsen 3.4.2018 lukien.

1.1.2019 alkaen johtoryhmään kuuluu henkilöstöjohtaja Taina Suorsa ja 25.2.2019 alkaen myyntijohtaja Kalle Koutajoki.

Johtoryhmän jäsenet käsittelevät Yhtiön johtamiseen liittyviä asioita omilla alueillaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön johtamisessa. Johtoryhmän jäsenet valmistelevat hallituksen päätettäviksi esitettäviä asioita, kuten Yhtiön strategia, budjetti ja periaatteet sekä merkittävät hankinnat ja divestoinnit. Lisäksi johtoryhmä käsittelee raportointiin, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen, henkilöstön kehittämiseen, työntekijöiden rekrytointiin ja työehtoihin sekä sijoittajasuhteisiin liittyviä asioita. Johtoryhmällä ei ole virallista asemaa osakeyhtiölain mukaan.

Johtoryhmän jäsenistä ja toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot löytyvät tämän selvityksen aukeamalta ”Johtoryhmä”.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja myös varmistaa, että Yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että Yhtiön taloushallinto ja varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Toimitusjohtaja esittelee ensisijaisesti hallitukselle sen käsiteltävät asiat ja luonnostelee hallituksen päätösehdotukset. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan sekä muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi eikä voida nimetä nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan.

Palkitseminen

CG-koodin mukaisesti Yhtiö julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen vuosittain kotisivuillaan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja Yhtiön hallinnointia.

Olennainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen organisointi on hallituksen alaisuudessa ja sisäisen tarkastuksen palvelut ostetaan ulkopuoliselta palvelun toimittajalta. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee Yhtiön johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 16.1.2014 Yhtiölle riskienhallinnan toimintamallin. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on Yhtiön riskienhallinnan toimintamallin mukaan lisätä organisaation riskitietoisuutta ja proaktiivista riskienhallintaa, lisätä organisaation kilpailukykyä negatiivisia riskejä pienentämällä ja positiivisia riskejä lisäämällä, varmistaa riskienhallinnan riittävä taso koko organisaatiossa, hallita riskejä osana liiketoimintaa sekä määrittää riskienhallinnan vastuut organisaatiossa. Yhtiön hallitus päättää Yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja määrittelee suuntaviivat Yhtiön riskienhallinnan tasolle. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön riskienhallintajärjestelmiä. Yhtiön operatiivisen johdon tehtävänä on vastata riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä riskienhallintapolitiikan puitteissa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat Yhtiön talousjohtaja ja talousosasto.

Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Yhtiön talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot Yhtiön taloudesta.

Yhtiön talousosasto vastaa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

Tiedonanto

Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti tuottaa johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva Yhtiöstä jonka perusteella he voivat arvioida Yhtiön arvopapereiden arvoa. Yhtiö noudattaa kommunikaatiossaan arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain yhtäläisen ja tasapuolisen informaation saatavuuden periaatetta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja pyrkii tiedottamaan ilman aiheetonta viivytystä.

First North -sääntöjen mukaan yhtiöllä, jonka osakkeet on otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North -markkinapaikalle on tehtävä sopimus hyväksytyn neuvonantajan kanssa. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordea Bank Abp (”Hyväksytty Neuvonantaja”).

Yhtiö tiedottaa suomen ja englannin kielellä. Yhtiön julkistamat tiedotteet, vuosikertomukset, tiedot nykyisestä hallituksesta ja johtoryhmästä sekä hyväksytyn neuvonantajan tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com.

Yhtiön hallitus on vahvistanut Verkkokauppa.comin tiedonantopolitiikan.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemia sisäpiirisäännöksiä, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeilla käydään kauppaa First Northissa. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja määrittelee Yhtiön sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa koskevat menettelytavat. Verkkokauppa.comin sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan jatkuvasti. Yhtiö on nimittänyt talousjohtaja Jussi Tallgrenin sisäpiirivastaavaksi.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) astui voimaan 3.7.2016, joka sisältää erityisesti Yhtiön tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiirintiedon hallintaan, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointiin ja julkistamiseen sekä sisäpiiriluetteloihin liittyviä säännöksiä.

MAR:n myötä tiedonantovelvollisuus on kytketty sisäpiirintiedon syntymiseen. MAR:n mukaan tiedon julkistamista voidaan kuitenkin liikkeeseenlaskijan vastuulla lykätä, mikäli välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. Yhtiön on tehtävä kirjallinen ilmoitus lykkäämisestä Finanssivalvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

MAR:n voimaantulon jälkeen yhtiöllä ei enää ole velvollisuutta pitää saatavilla ajantasaista luetteloa nykyiseen julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden omistuksesta. Tällä hetkellä Yhtiö on päättänyt, ettei se perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin osallistuvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiriluetteloihin. Yhtiön hallitus päättää jatkossa mahdollisesta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluettelon perustamisesta.

Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa Yhtiölle Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti kahden päivän kuluessa ja Finanssivalvonnalle kolmen päivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Yhtiöllä on velvollisuus tiedottaa liiketoimista yhtiötiedotteella kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ilmoitettava kirjallisesti lähipiiriinsä kuuluville tahoille ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä.

MAR:n mukainen suljettu ajanjakso, jolloin liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä ovat kiellettyjä, on 30 kalenteripäivää ennen liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista ja koskee johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja Yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista seuraavan päivän välillä (”Suljettu Ikkuna”). Suljettu Ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti sallia liiketoimet Suljetun Ikkunan aikana.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen päätehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, tarkat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tilikauden ajalta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan vastuulla on tarkastaa Yhtiön tilikauden kirjanpidon oikeellisuus ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. Lisäksi Suomen laki edellyttää, että tilintarkastaja myös valvoo Yhtiön hallinnon lainmukaisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja kvartaaleittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastajan palkkiot ilmoitetaan Yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettavat palkkiot olivat vuonna 2018 noin 113 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot olivat vuonna 2018 noin 23 tuhatta euroa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ylva Eriksson.

Osakassopimukset

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.

Arkisto

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015