Yhtiötiedote – 2017

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2017: Vahva +20%:n liikevaihdon kasvu Q1:llä

Verkkokauppa.com Oyj - osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 28.4.2017 klo 8.00

1.1.-31.3.2017 lyhyesti

 • Liikevaihto 100,1 miljoonaa euroa (1-3/2016: 83,5), kasvua 20 %
 • Myyntikate 14,7 miljoonaa euroa (13,1), kasvua 12 %
 • Myyntikate 14,7 % liikevaihdosta (15,6 %)
 • Liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa (1,8)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa (2,4)
 • Liikevoittoprosentti 3,1 % liikevaihdosta (2,1 %)
 • Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 3,1 % (2,8 %)
 • Vuosineljänneksen voitto 2,5 miljoonaa euroa (1,4)
 • Vertailukelpoinen vuosineljänneksen voitto 2,5 miljoonaa euroa (1,9)
 • Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,03)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,06 euroa (0,04)
 • Yhtiön hallitus on hyväksynyt neljännesvuosittaisen osingon 0,041 euroa osaketta kohti
KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2017 1-3/2016 Muutos% 1-12/2016
         
Liikevaihto, 1000 eur 100 134 83 496 20 % 371 495
Myyntikate, 1000 eur 14 694 13 062 12 % 57 420
Myyntikate, % 14,7 % 15,6 %   15,5 %
Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 3 395 2 678 27 % 14 096
Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,4 % 3,2 %   3,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 3 094 2 371 30 % 12 800
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 3,1 % 2,8 %   3,4 %
Kauden tulos, 1000 eur 2 494 1 427 75 % 9 769
Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 2 494 1 906 31 % 10 248


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan markkinaosuuttaan yhtiön valitsemilla segmenteillä. Yhtiön vahva tase mahdollistaa edelleen toiminnan laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrotalouden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 22.12.2016, että Suomen BKT kasvaa 0,9 % vuonna 2017.

TULOSOHJEISTUS

Vuonna 2017 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason.

TOIMITUSJOHTAJA SAMULI SEPPÄLÄN KOMMENTIT

Kilpailun säilyessä kireänä koko ensimmäisen kvartaalin aikana, Verkkokauppa.com saavutti voimakkaan 20 %:n liikevaihdon kasvun keskittymällä siihen vuoden 2017 päivitetyn strategian mukaisesti. Lisäksi Verkkokauppa.com onnistui toteuttamaan merkittävän  EBITDA-parannuksen  +27  %,  mikä johtuu suurelta osin Apuraha-maksutavan kasvaneesta suosiosta. Apurahan osuus kuluttajamyynnissä on tasaisesti kasvanut erityisesti verkkokaupassa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Verkkokauppa.com jatkoi markkinaosuuksien kasvattamista melkein kaikissa tuotealueissa ja Suomen vähittäiskauppa jatkoi vahvaa verkkoon siirtymistä.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että neljännesvuosittaista osinkoa maksetaan 0,041 euroa osakkeelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä yhtiön kasvavan osinkopolitiikan mukaisesti. Osingon määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä.

Uusi koti ja valaistus -tuotealue lanseerataan virallisesti tänään yli 2000:n ostettavissa olevan tuotteen tuotevalikoimalla, ja tuotteita sekä toimittajia lisätään tulevaisuudessa. Toinen uusi tuotealue lanseerataan myöhemmin tänä vuonna ja muita liiketoimintamalliin soveltuvia uusia tuotealueita on suunnitteluvaiheessa.

Oulun myymälän laajennustyö ja Pirkkalan myymälän muutto jatkuvat. Suunnitelmat yhden tai useamman uuden myymälän avaamiseksi jatkuvat myös. Sekä Oulun että Pirkkalan myymälöiden laajennukset ovat täysin toiminnassa kesän lopulla. C2C- markkinapaikan kehitysstrategia keskittyy tekemään yhteistyötä muiden olemassa olevien markkinapaikkojen kanssa, joissa Verkkokauppa.com tarjoaisi parhaan mahdollisen tuote-, hinta- ja muun olennaisen tiedon sekä ostajille että myyjille.

Vesa Järveläinen on nimitetty uudeksi ostojohtajaksi. Uudessa toimessaan, Järveläinen on yhtiön johtoryhmän jäsen. Ostojohtajan toimi on keskeinen, ja ennen tätä nimitystä ostojohtajana on toiminut toimitusjohtaja. Myöhemmin tänään pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa keskustellaan ehdotetusta 0,02 euron lisäosingosta osakkeelta sekä kahden uuden hallituksen jäsenten valitsemisesta hallituksen toimivallan vahvistamiseksi sekä suurilta osakkeenomistajilta riippumattomuuden tarjoamiseksi.

Yhtiön investoinnit uusiin tuotealueisiin ja kustannuksia säästäviin teknologioihin jatkuvat. Arviolta 1 % tai 400  miljoonaa euroa Suomen vähittäiskaupasta siirtyy vuosittain verkkoon nykyisen tason ollessa noin 10 %. Yhtiön liikevaihdon kasvu odotetaan jatkuvan vuonna 2017 sekä keskipitkällä aikavälillä Suomen vähittäiskaupan positiivisten merkkien sekä yhtiön aggressiivisen strategian tukemana.KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Liikevaihto, 1000 eur 100 134 83 496 371 495
Myyntikate, 1000 eur 14 694 13 062 57 420
Myyntikate, % 14,7 % 15,6 % 15,5 %
Käyttökate, 1000 eur 3 395 2 079 13 497
Käyttökate, % 3,4 % 2,5 % 3,6 %
Vertailukelpoinen käyttökate, 1000 eur 3 395 2 678 14 096
Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,4 % 3,2 % 3,8 %
Liikevoitto, 1000 eur 3 094 1 772 12 201
Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,1 % 2,1 % 3,3 %
Vertailukelpoinen liikevoitto, 1000 eur 3 094 2 371 12 800
Vertailukelpoinen liikevoitto, % liikevaihdosta 3,1 % 2,8 % 3,4 %
Kauden tulos, 1000 eur 2 494 1 427 9 769
Vertailukelpoinen kauden tulos, 1000 eur 2 494 1 906 10 248
Omavaraisuusaste, % 43,9 % 44,3 % 39,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % rullaava 12 kk 39,1 % 36,8 % 33,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -77,8 % -68,8 % -108,0 %
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,06 0,03 0,22
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,06 0,04 0,23
Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu), eur 0,06 0,03 0,22
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, eur 0,06 0,04 0,23
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 45 065 130 45 065 130 45 065 130
Henkilöstön* lukumäärä kauden lopussa 561 557 563

*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Verkkokauppa.com Oyj nimeää uudelleen raportoinnissa käytettävää terminologiaa vastaamaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) suosituksia liittyen  vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Verkkokauppa.comin uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille "ilman kertaluonteisia eriä" on "vertailukelpoinen".

Verkkokauppa.com esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vertailukelpoisista tunnusluvuista on oikaistu tiettyjä varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia eriä, joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukko-osiossa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran-  tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.


LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS

Tammi-maaliskuu 2017

Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto kasvoi 16,6 miljoonaa euroa ja oli 100,1 miljoonaa euroa (83,5). Erityisesti kasvoi puhelinten, televisioiden, kameroiden, pelaamisen ja pienten kodinkoneiden liikevaihto.

GfK:n mukaan kodinelektroniikan tuotteiden kysyntä kasvoi 9,3 % tammi-maaliskuussa Suomessa.

Merkittävä osa liikevaihdon kasvusta johtui suuresta tukkueräkaupan volyymista. Tämä myynnin kokonaisuus nousi vastaavaan kauteen 2016 verrattuna. Näitä myyntimääriä on tavanomaisesti vaikea arvioida, ja niiden kannattavuus on yleensä heikko. Nämä myynnit kuitenkin lisäävät yhtiön ostoja ja siten parantavat yhtiön asemaa suhteessa toimittajiinsa. B2B-myynti myös kehittyi suotuisasti.

Henkilöstökulut laskivat tammi-maaliskuussa 8,0 % ollen 6,1 miljoonaa euroa (6,6). Vertailukausi sisältää 0,6 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavan lomapalkkakulukorvauksen, sillä yhtiön sisäinen tarkastus havaitsi 2016 teknisiä virheellisyyksiä yhtiön lomapalkkalaskennassa. Vertailukelpoiset henkilöstökulut kasvoivat 1,1 % ollen 6,1 miljoonaa euroa (6,0). Henkilöstömäärä kasvoi liikevaihtoa hitaammin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,8 miljoonaa euroa ja olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,4). Kasvu tuli lähinnä ulkoistetun palveluvaraston käytöstä.

Yhtiön liikevoitto tammi-maaliskuussa 2017 oli 3,1 miljoonaa euroa (1,8) ja kauden voitto 2,5 miljoonaa euroa (1,4).

Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,03).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi-maaliskuussa 2017 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -9,4 miljoonaa euroa (-4,2). Tarkasteluajanjaksolla liiketoiminnan rahavirran heikentyminen johtui pääosin Apuraha myyntisaamisten selkeästä kasvusta ja ennakkoon maksetuista TyEL-maksuista. Yhtiö maksoi ennakkomaksuna vuoden 2017 TyEL-maksut, koska korkotuotto on selkeästi parempi kuin vastaavissa pankkitalletuksissa.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. Verkkokauppa.com on maksimoinut kassa-alennusten käyttöä.

Yhtiö investoi toiminnanohjausjärjestelmän uusien ominaisuuksien kehittämiseen, minkä vuoksi järjestelmäkehityksen palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten järjestelmäkonsulttien kustannuksia aktivoitiin yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi myös tavanomaisiin myymälöiden kalustohankintoihin. Nettoinvestoinnit tammi-maaliskuussa 2017 olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2), josta 0,03 miljoonaa euroa (0,0) on sijoitus Vitvaruexperten AB:n osakkeisiin. Yhtiö on aikaisemmin sijoittanut 0,25 miljoonaa euroa Vitvaruexperten AB:n osakkeisiin.

31.3.2017 yhtiöllä oli 15 miljoonaa euroa valmiusluottolimiittejä, jotka olivat käyttämättömiä.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiö pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä parantaa käyttökateprosenttiaan vuoden 2013 tasosta. Yhtiö pyrkii varmistamaan riittävän omavaraisuusasteen liiketoimintansa kasvun rahoittamiseksi ja pyrkii ylläpitämään yli 25 prosentin omavaraisuusasteen ottaen huomioon yhtiön toimialan luonteen ja liiketoiminnan kausiluonteisuuden.


OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.3.2017 oli 45 065 130 osaketta.

Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalla 2 345 802 kappaletta, mikä oli 5,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeen ylin kurssi oli 7,87 euroa ja alin 6,81 euroa. Vaihdettujen osakkeiden keskihinta oli 7,19 euroa. Kauden osakevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 7,28 euroa ja koko osakekannan markkina-arvo kauden lopussa oli 328 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kasvoi vertailukauden loppuun verrattuna 4 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 561 (557).  Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

Hallituksen valinta on selvitetty alla kohdassa Varsinainen yhtiökokous 2017.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen taloudelliseen kehitykseen, kuten kodintekniikan alan ja tukkukaupan kysyntään, toimialan luonteeseen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. Yhtiötä koskevia riskejä ja epävarmuustekijöitä on esitetty tarkemmin vuoden 2016 vuosikertomuksessa.

RIITA-ASIAT

Verkkokauppa.comilla ei ole avoimia riita-asioita.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.3.2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 1 802 605,20 euroa eli 0,04 euroa osaketta kohti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,126 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset), yhteensä enintään 5 678 206,38 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 10.5.2017, 28.8.2017 ja 31.10.2017. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä ja yhtiö julkaisee tällaiset päätökset erikseen. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.3.2017 valittiin kaikki hallituksen jäsenet jatkamaan toimessaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitukseen valittiin Christoffer Häggblom, Mikael Hagman, Minna Kurunsaari, Kai Seikku, Henrik Weckström ja Samuli Seppälä. Yhtiön hallitus valitsi Christoffer Häggblomin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Samuli Seppälä.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy joka on ilmoittanut että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

OSINKO

Varsinainen yhtiökokous 2017 päätti maksaa osinkoa 0,04 euroa (yhteensä 1,8 miljoonaa euroa) osaketta kohti. Tämä maksettiin 24.3.2017.

Hallitus päätti 28.4.2017 yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksensa perusteella maksaa osinkoa 0,041 euroa osaketta kohti. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.5.2017 ja maksupäivä 10.5.2017.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Yhtiön hallitus päätti 10.2.2017 päivittää Yhtiön osingonjakopolitiikkaa niin, että Yhtiön tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa. Yhtiö arvioi vuosittain edellytyksiä voitonjakoon siten, että mahdollinen voitonjako ei vaaranna Yhtiön strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiön hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2017 päättämään 0,02 euron lisäosingosta osaketta kohti ja valitsemaan kaksi uutta hallituksen jäsentä Panu Porkka ja Robert Burén.

Yhtiö on nimittänyt 28.4.2017 alkaen Vesa Järveläisen ostojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Samalla toimitusjohtaja Samuli Seppälä luopuu ostojohtajan toimesta.

Yhtiöllä ei ole ollut muita olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.


TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi perjantaina 28.4.2017 klo 10.00 Helsingin Jätkäsaaren toimitiloissa Tyynenmerenkatu 11, 6. kerroksessa, jossa Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja Samuli Seppälä kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä perjantaina 28.4.2017 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostilla osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta www.verkkokauppa.com osiosta Sijoittajat > Esitykset. Molempia tilaisuuksia voi seurata myös LiveStream-lähetyksenä (www.verklive.com).

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2017

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tulevat taloudelliset katsaukset seuraavasti:

             

 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017 perjantaina 14.7.2017
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2017 perjantaina 20.10.2017

             
             

Helsingissä 28. huhtikuuta 2017

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Samuli Seppälä, toimitusjohtaja
sähköposti samuli.seppala@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Jussi Tallgren, talousjohtaja
sähköposti jussi.tallgren@verkkokauppa.com
Puhelinnumero +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja Nordea Pankki Suomi Oyj
puhelinnumero +358 9 5300 6785

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Osavuosikatsaus on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2016 kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu. Tilikausia koskevat tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja.

Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.TULOSLASKELMA        
1 000 € 1-3/2017 1-3/2016 Muutos% 1-12/2016
LIIKEVAIHTO 100 134 83 496 19,9 % 371 495
Muut tuotot 19 24 -17,7 % 95
Materiaalit ja palvelut -85 440 -70 434 21,3 % -314 075
Henkilöstökulut -6 105 -6 638 -8,0 % -24 420
Poistot ja arvonalentumiset -302 -306 -1,6 % -1 296
Liiketoiminnan muut kulut -5 214 -4 369 19,3 % -19 598
         
LIIKEVOITTO 3 094 1 772 74,6 % 12 201
         
Rahoituskulut netto 23 11 112,2 % 1
         
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 117 1 783 74,8 % 12 202
         
Tilinpäätössiirrot 0 0   7
Tuloverot -623 -357 74,8 % -2 440
TILIKAUDEN VOITTO 2 494 1 427 74,8 % 9 769
         TASE        
1 000 €   31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
VASTAAVAA      
  PYSYVÄT VASTAAVAT      
  Aineettomat hyödykkeet 1 173 1 185 1 222
  Aineelliset hyödykkeet 1 309 1 691 1 397
  Sijoitukset 282 251 251
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 764 3 128 2 871
         
  VAIHTUVAT VASTAAVAT      
  Vaihto-omaisuus 43 365 39 272 44 044
  Saamiset      
  Pitkäaikaiset saamiset 474 111 352
    Myyntisaamiset 255 0 231
    Muut saamiset 219 111 121
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15 363 7 314 11 867
    Myyntisaamiset 6 609 4 571 7 475
    Muut saamiset 1 230 579 517
    Siirtosaamiset 7 524 2 164 3 875
  Rahat ja pankkisaamiset 30 557 20 823 41 692
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 89 759 67 520 97 956
VASTAAVAA YHTEENSÄ 92 522 70 647 100 826
         
VASTATTAVAA      
  OMA PÄÄOMA      
  Osakepääoma      
    Osakepääoma 100 100 100
  Muut rahastot      
    Sijoitetun vapaan oman      
    pääoman rahasto 25 493 25 493 25 493
  Edellisten tilikausien voitto (tappio) 11 205 3 239 3 239
  Tilikauden voitto (tappio) 2 494 1 427 9 769
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 39 291 30 258 38 600
         
  Poistoero 75 82 75
         
  Pakolliset varaukset 810 810 810
         
  VIERAS PÄÄOMA      
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 52 346 39 497 61 341
    Saadut ennakot 2 862 2 129 3 065
    Ostovelat 36 443 21 773 42 087
    Muut velat 1 059 4 223 3 496
    Siirtovelat 11 982 11 372 12 693
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 52 346 39 497 61 341
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 92 522 70 647 100 826RAHAVIRTALASKELMA      
1 000 € 1-3/2017 1-3/2016 2016
Liiketoiminta      
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 117 1 783 12 202
Poistot ja arvonalentumiset 302 306 1 296
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset 13 0 0
Rahoitustuotot ja -kulut -23 -11 -1
Pitkäaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -122 0 -241
Lyhyaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -3 496 1 171 -3 383
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) 680 -530 -5 302
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -8 492 -6 582 15 770
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA -8 022 -3 863 20 341
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -8 -8 -39
Saadut korot liiketoiminnasta 31 21 44
Maksetut välittömät verot -1 418 -304 -1 715
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -9 417 -4 154 18 631
       
Investoinnit      
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -177 -194 -949
Investoinnit muihin sijoituksiin -30 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -208 -194 -949
       
Rahoitus      
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 511 -5 600 -6 760
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 511 -5 600 -6 760
       
RAHAVAROJEN MUUTOS, LISÄYS (+), VÄHENNYS (-) -11 135 -9 947 10 922
       
RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 41 692 30 770 30 770
RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 30 557 20 823 41 692


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
1 000 € Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2017 100 25 493 13 008 0 38 600
Osingonjako 0 0 -1 803 0 -1 803
Tulos 0 0 0 2 494 2 494
OMA PÄÄOMA 31.3.2017 100 25 493 11 205 2 494 39 291
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 100 25 493 9 999 0 35 591
Osingonjako 0 0 -6 760 0 -6 760
Tulos 0 0 0 1 427 1 427
OMA PÄÄOMA 31.3.2016 100 25 493 3 239 1 427 30 258
           
OMA PÄÄOMA 1.1.2016 100 25 493 9 999 0 35 591
Osingonjako 0 0 -6 760 0 -6 760
Tulos 0 0 0 9 769 9 769
OMA PÄÄOMA 31.12.2016 100 25 493 3 239 9 769 38 600

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT    
1 000 € 1-3/2017 1-3/2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 0 -599
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä 0 0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veroissa 0 120
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0 -479
     
Vuoden 2016 tammi-maaliskuun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät lomapalkkakulujaksotukseen.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

1) Kiinteät kulut = Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut
2) Kiinteät kulut, prosenttia = (Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut) / Liikevaihto x 100
3) Myyntikate = Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut
4) Myyntikate, prosenttia = (Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto x 100
5) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto ennen poistoja
6) Käyttökate (EBITDA), prosenttia = Liikevoitto ennen poistoja / Liikevaihto x 100
7) Liikevoittoprosentti = Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
8) Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti = Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100
9) Omavaraisuusaste = (Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
10) Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), 12 kk rullaava = (Tilikauden tulos + rahoituskulut + verot) / (Keskimääräinen oma pääoma + korollinen vieras pääoma) x 100
11) Nettovelkaantumisaste, % = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset) / Oma pääoma x 100
12) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
13) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
14) Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
15) Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos (dilutoitu) = Vertailukelpoinen tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä + osakassopimuksen mukainen merkintäoikeuden mukainen osakemäärä
16) Osakeantioikaistu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä = Kuukausittainen keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
17) Henkilöstön määrä kauden lopussa = Keskimääräinen henkilöstön määrä katsauskauden viimeisellä viikolla

Liitteet
Verkkokauppacom Oyj OSAVUOSIKATSAUS 2017 tammi-maaliskuu

Takaisin yhtiötiedotteisiin