Yhtiötiedote – 2020

Verkkokauppa.com Oyj päätti johdon suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä

Verkkokauppa.com Oyj YHTIÖTIEDOTE 13.2.2020 klo 20.15

Verkkokauppa.com Oyj päätti johdon suoriteperusteisesta lisäosakejärjestelmästä

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, pysyttää johtohenkilöt yhtiössä ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2020–2022 on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Ansaintajakson ansaintakriteerinä on osakkeen kokonaistuotto (TSR). Osallistujalle maksettava osuus enimmäispalkkiosta määräytyy asetettujen TSR-tasojen saavuttamisen perusteella ja on enintään kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö joko kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita. Osallistuminen on rajattu hallituksen päättämään osakemäärään asti. Lisäksi palkkion maksaminen perustuu osallistujan voimassaolevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmästä maksettavat palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu kahdeksan ihmistä, toimitusjohtaja ja kaikki johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään 540 000 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Yhtiön lisäosakeohjelman 2018–2020 viimeistä sitouttamisjaksoa 2020–2022 ei toteuteta, sillä se korvataan tällä uudella perustetulla suoriteperusteisella lisäosakejärjestelmällä 2020–2022.

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Christoffer Häggblom

Hallituksen puheenjohtaja

christoffer@riteventures.com

Puh. +358 10 309 5555

Hyväksytty neuvonantaja
Nordea Bank Oyj
Tel. +358 9 5300 6785

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.verkkokauppa.com


Takaisin yhtiötiedotteisiin