Pörssitiedote – 2022

Kutsu varsianiseen yhtiökokoukseen

Verkkokauppa.com Oyj     PÖRSSITIEDOTE            2.3.2022 klo 13.30

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Verkkokauppa.com Oyj:n (“Verkkokauppa.com” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.3.2022 kello 15.00 alkaen Sanomatalossa, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja Yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa varsinaisen yhtiökokouksen kokouspaikalla.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyviä osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa webcast-lähetyksen kautta. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän yhtiökokouskutsun kohdasta C ”Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”.

Yhtiökokouksen jälkeen webcast-lähetys jatkuu erillisellä Q&A-tilaisuudella, jossa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä Yhtiön johdolle. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että Q&A-tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset voi esittää ainoastaan ennakkoon. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän yhtiökokouskutsun kohdasta C ”Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Sonja Siggberg. Mikäli Sonja Siggbergillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön Head of Legal Robert Tallberg. Mikäli Robert Tallbergillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia näissä tehtävissä, Yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuneiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n Innovatics Oy:lle toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön 2.3.2022 julkistama raportointikokonaisuus vuodelta 2021, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/annualreporting2021, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen Yhtiön verkkosivuilla.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous tekee seuraavat päätökset:

8a. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,060 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2022.

8b. Hallitus ehdottaa myös, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,186 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2021 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten enintään 0,246 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana seuraavasti:

 1. ensimmäinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,061 euroa osakkeelta, maksetaan 9.5.2022,
 2. toinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,062 euroa osakkeelta, maksetaan 25.7.2022 ja
 3. kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,063 euroa osakkeelta, maksetaan 7.11.2022.

Hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta tämän valtuutuksen perusteella ja Yhtiö julkistaa tällaiset hallituksen päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy Yhtiön palkitsemisraportin. Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings ja se on julkaistu pörssitiedotteella 2.3.2022.

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön palkitsemisraportti tilikaudelta 2021, joka on julkaistu pörssitiedotteella ja asetettu saataville Yhtiön verkkosivuille osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings 2.3.2022 alkaen, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

 • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
 • kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkimisen tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdotetaan tapahtuvan neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen Yhtiön vuoden 2022 kunkin osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Ehdotetaan, että Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkioista aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa,
 • tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa,
 • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa,
 • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa, ja
 • kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Arja Talma, Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku ja Samuli Seppälä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Samuli Seppälää lukuun ottamatta.

Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valitsee varapuheenjohtajan hallituksen puheenjohtajan lisäksi. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Arja Talman hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Häggblomin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Ehdokkaiden henkilötiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Ylva Eriksson.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista, mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa Yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, Yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia Yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, Yhtiön mahdollisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Verkkokauppa.com Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings. Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 2.3.2022. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 7.4.2022 alkaen.

C. OHJEITA VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai heidän asiamiestensä läsnäoloa varsinaisen yhtiökokouksen kokouspaikalla. Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ennakkoon ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla. Myös asiamiesten tulee äänestää ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Yhtiö järjestää kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata yhtiökokousta verkossa webcast-lähetyksen kautta. Tarkat ohjeet webcast-lähetyksen seuraamista varten ovat saatavilla ennen kokousta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa webcast-lähetyksen kautta. Osakkeenomistajia suositellaan webcast-lähetyksen seuraamisen lisäksi äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti käyttämään äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä (ohjeet löytyvät alla). Webcast-lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää kaikkia Covid-19-pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Kokousta etäyhteydellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

Yhtiökokouksen jälkeen webcast-lähetys jatkuu erillisellä Q&A-tilaisuudella, jossa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä Yhtiön johdolle. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että Q&A-tilaisuus ei ole osa yhtiökokousta ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset voi esittää ainoastaan ennakkoon, kuten on esitetty alla kohdassa C5 ”Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot”.

1. Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille on esitetty jäljempänä kohdassa C4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat”.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2022 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 17.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 9.3.2022 klo 9.00—17.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

               (a)    Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

        (b)        sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi lähettää Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestyslomake ja ennakkoäänestykseen liittyvät ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings viimeistään 9.3.2022 klo 9.00.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan tämä päteväksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä varten on asianmukaisesti annettu. Muuta ilmoitusta osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen ei vaadita.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on annettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Verkkokauppa.com:lle ja Innovatics Oy:lle antamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Yhtiön henkilötietojen käsittelystä on varsinaista yhtiökokousta koskevassa tietosuojaselosteessa, joka on saatavilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Asiamiehet ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings 9.3.2022 alkaen. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, katsotaan tämä päteväksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Lisäksi myös asiamiesten on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Lisätietoja on myös saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings.

4. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2022 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osallistumisoikeus varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.3.2022 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan päteväksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin sovellettavan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoja on myös saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings.

5. Vastaehdotukset, oikeus esittää kysymyksiä ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm2022@verkkokauppa.com viimeistään 8.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotuksen tekemisen yhteydessä osakkeenomistajien on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja nämä omistavat varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings viimeistään 9.3.2022.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee toimittaa liitetiedostona ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen agm2022@verkkokauppa.com viimeistään 10.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings viimeistään 15.3.2022.

Verkkokauppa.com Oyj:llä on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 2.3.2022 yhteensä 45 065 130 osaketta, ja ne tuottavat 45 065 130 ääntä.

Helsingissä 2. päivänä maaliskuuta 2022

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Verkkokauppa.com Oyj
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com
puh. 040 671 2999

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan yli 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin