Pörssitiedote – 2022

Resolutions of Verkkokauppa.com Oyj’s Annual General Meeting and the decisions of the constitutive meeting of the Board of Directors

Verkkokauppa.com Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Verkkokauppa.com Oyj         PÖRSSITIEDOTE         24.3.2022 klo 15.55

Tänään pidetty Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous:

 • Vahvisti tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 maksettavaksi osingoksi 0,060 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2022 ja maksupäivä 4.4.2022.
 • Valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,186 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2022 aikana. Maksupäivät ovat alustavasti 9.5.2022, 25.7.2022 ja 7.11.2022. Yhtiö julkaisee hallituksen päätökset erikseen.
 • Hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin.
 • Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
 • Valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.
 • Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Koronavirustilanteesta johtuen Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus oli päättänyt, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain ennakkoäänestyksen kautta. Yhteensä 41 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous lähetettiin verkossa webcast-lähetyksenä osakkeenomistajille, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ja jotka olivat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Verkkokauppa.com Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2021.

Osakekohtainen osinko yhteensä 0,060 euroa

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,060 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2022 ja maksupäivä 4.4.2022.

Valtuutus maksaa osakekohtainen osinko yhteensä enintään 0,186 euroa

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,186 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana seuraavasti:

 1. ensimmäinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,061 euroa osakkeelta, maksetaan 9.5.2022,
 2. toinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,062 euroa osakkeelta, maksetaan 25.7.2022 ja
 3. kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,063 euroa osakkeelta, maksetaan 7.11.2022.

Hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta tämän valtuutuksen perusteella ja yhtiö julkistaa tällaiset hallituksen päätökset erikseen. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä. Ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen tulee arvioida yhtiön maksukyvyn ja/tai taloudellisen aseman näkökulmasta, ovatko osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset olemassa.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Yhtiön palkitsemisraportti

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin.

Hallituksen palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavia:

 • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
 • hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
 • kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
 • tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
 • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
 • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
 • kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakemäärä vastaa enintään kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 506 513 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Arja Talma valittiin Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Häggblom valittiin Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti:

Palkitsemisvaliokunta:

Arja Talma, puheenjohtaja
Christoffer Häggblom

Johan Ryding

Kai Seikku

Tarkastusvaliokunta:

Kai Seikku, puheenjohtaja
Arja Talma, varapuheenjohtaja

Christoffer Häggblom

Hallitus on arvioinut Mikko Kärkkäisen, Frida Ridderstolpen, Johan Rydingin, Kai Seikun ja Arja Talman riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Christoffer Häggblom on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta sillä Christoffer Häggblomin määräysvaltayhteisö Rite Ventures Finland AB:lla on oikeus ostaa yhtiön osakkeita (osto-optio), jonka seurauksena Christoffer Häggblomin välillinen omistusosuus Verkkokauppa.comin osakkeista ja äänistä ylittäisi 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella Christoffer Häggblomin riippumattomuus yhtiöstä ei ole vaarantunut huolimatta siitä, että hänen hallitusjäsenyytensä on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on ollut yhtiön hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta, hän on yhtiön perustaja ja toiminut yhtiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

panu.porkka@verkkokauppa.com

Mikko Forsell
Talousjohtaja
mikko.forsell@verkkokauppa.com

Puh. 050 434 2516

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations

Verkkokauppa.com Oyj

marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.verkkokauppa.com

Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan yli 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.Takaisin pörssitiedotteisiin