https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Hallinnointi

Palkitseminen

Palkitseminen

Verkkokauppa.comin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoa-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021. Palkitsemispolitiikassa määritellään periaatteet ja päätöksentekoprosessit yhtiön toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle.

Palkitsemispolitiikka

Verkkokauppa.comin hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot on esitetty vuosittain julkaistavassa palkitsemisraportissa.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys add

Hallitus

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavasta palkkiosta sekä niiden perusteista. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee viitekehyksen yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet add

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosipalkkioista, jotka maksetaan hallituksen jäsenyyden perusteella, sekä valiokuntapalkkioista, jotka perustuvat joko vuosipalkkioon tai kokouspalkkioon. Palkkiot vaihtelevat riippuen jäsenen roolista puheenjohtajana tai jäsenenä hallituksessa tai valiokunnassa.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja -puhelimesta), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta sekä avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (katso ”Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät” alla). Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä eläkeikää. Toimitusjohtajaan sovelletaan 12 kuukauden pituista kilpailu- ja rekrytointikieltoa. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta.

Yhtiö maksaa Yhtiön toimitusjohtajan lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkesopimuksia Yhtiön kanssa eikä muita sopimuksia, joiden perusteella, toimitusjohtaja olisi oikeutettu lisäetuihin toimisopimuksen päättyessä.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja -puhelimesta), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta sekä avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (katso ”Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät” alla). Peruspalkka voi koostua tuntipalkasta tai kuukausipalkasta. Eräille johtoryhmän jäsenille maksetaan kaupan alan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset normaalin työajan ylittävästä työstä.

Johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättyessä muusta kuin Yhtiöstä johtuvasta syystä, noudatetaan työsuhteen päätyttyä pääsääntöisesti kuuden kuukauden pituista kilpailukieltoa. Johtoryhmän jäsenellä on kyseiseltä ajalta oikeus kuukausittaiseen korvaukseen, joka vastaa hänelle säännölliseltä työajalta maksettua keskimääräistä kuukausittaista palkkaa.
Johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkesopimuksia Yhtiön kanssa eikä muita sopimuksia, joiden perusteella johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisäetuihin työsopimuksen päättyessä.

Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät add

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkojen muuttuvat osat koostuvat lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmistä sekä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka perustuu Yhtiön pitkäaikaisiin tavoitteisiin.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitseminen

4.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Verkkokauppa.comin hallitukselle maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, ja
  • kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Päätettiin, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
  • tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
  • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
  • kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Nimi Asema Hallituksen vuosipalkkio yhteensä Palkkioina saatujen osakkeiden lukumäärä  
Arja Talma Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan vpj, palkitsemisvaliokunnan pj 24.3.2022 alkaen 70 000 (70 000) 8 490 (3 678)  
Christoffer Häggblom Palkitsemisvaliokunnan jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen 55 000 (55 000) 6 670 (3 441)  
Robert Burén Jäsen 25.3.2021 asti - (8 750) - (453)  
Mikael Hagman Jäsen 4.1.2021 asti - -  
Mikko Kärkkäinen Jäsen 35 000 (26 250) 4 245 (1 613)  
Frida Ridderstolpe Jäsen 25.3.2021 alkaen 35 000 (26 250) 4 245 (1 613)  
Johan Ryding Jäsen 25.3.2021 alkaen 35 000 (26 250) 4 245 (1 637)  
Kai Seikku Jäsen, tarkastusvaliokunnan pj, palkitsemisvaliokunnan jäsen 25.3.2021 asti 35 000 (35 000) 4 245 (2 066)  
Samuli Seppälä Palkitsemisvaliokunnan jäsen, Tarkastusvaliokunnan jäsen, kummatkin 25.3.2021 saakka 35 000 (35 000) 0 (0)  

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitseminen 2023

 

Suoritusperusteiden soveltaminen ja erääntyvät palkkiot

Vuonna 2023 Verkkokauppa.comin toimitusjohtajalla oli suoriteperusteinen lyhyen aikavälin kannustin sekä 10.5.2023 käynnistetty pitkän aikavälin suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2023–2027. Lyhyen aikavälin kannustimen tarkoitus on ohjata lyhyen aikavälin taloudellisen ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen ja palkita niiden saavuttamisesta yhtiön liiketoimintastrategian mukaisesti. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoitus on palkita strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja pitkäaikaisen omistaja-arvon luomisesta, yhdistää toimitusjohtajan ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet sekä kerryttää toimitusjohtajan omistusta yhtiössä osakeomistusohjeistuksen mukaisesti.

Lyhyen aikavälin kannustimen ansaintakriteerit vuodelle 2023 perustuivat 25-prosenttisesti nettokäyttöpääoman parannukseen ja 75-prosenttisesti vertailukelpoisen liikevoiton (comparable EBIT) kasvuun. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä tilikaudella 2023 vastasi kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Hallituksen tilikaudelle 2023 asettamat tavoitteet saavutettiin osin, kokonaisuudessa noin 29 %:sti.

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot vuonna 2023 (ja 2022)

   

Peruspalkka luontoisetuineen

393 957 euroa  (409 16744)

Kannustepalkkiot

0 euroa (10 224)

Pitkän aikavälin kannustimet

124 073 euroa (55 660)

Yhteensä

518 030 euroa (475 051)

Johtoryhmän palkitseminen add

Muiden johtoryhmän jäsenten palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää yhtiön hallitus.

Johtoryhmän (pl. toimitusjohtaja) palkitseminen vuonna 2023 (ja 2022)

   
Peruspalkka luontoisetuineen 1 322 066 (1 535 411 )
Kannustepalkkiot 50 000 (15 147)
Pitkän aikavälin kannustimet 124 073 (139 153)
Yhteensä 1 496 140 (1 689 711)

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com