Sijoittajat

Avainluvut

Tuloslaskelmatietoja

Milj. euroa

2018 2019 2020 2021 2022
Liikevaihto 477,8 504,1 553,6 574,5 543,1
Myyntikate, % liikevaihdosta 15,1 14,7 16,0 15,9 14,8
Käyttökate (EBITDA) 18,4 16,3 24,6 25,3 7,8
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,9 3,2 4,4 4,4 1,4
Liikevoitto 13,3 11,3 19,6 20,3 2,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,8 2,2 3,5 3,5 0,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 9,3 7,8 14,6 15,1 0,3

Tasetietoja

Milj. euroa

2018 2019 2020 2021 2022
Oma pääoma, meur 36,8 37,6 36,6 40,5 35,7
Vuokrasopimusvelat, meur (IFRS 16) 22,8 19,7 18,0 16,1 16,8
Taseen loppusumma 167,7 160,2 173,7 172,3 172,2

Tunnuslukuja

Milj. euroa

2018 2019 2020 2021 2022
Osakekohtainen tulos, euroa* 0,21 0,17 0,33 0,34 0,01
Omavaraisuusaste, % 23,0 23,4 24,5 21,4 15,8
Henkilöstö, kauden lopussa 683 758 818 825 838

*Maksuttomasta osakeannista (osakesplit) päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.8.2015.

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Myyntikate, % liikevaihdosta =
(Liikevaihto - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - ulkopuoliset palvelut) / Liikevaihto x 100

Käyttökate =
Liikevoitto ennen poistoja

Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liiketoiminnan tulos / Liikevaihto x 100

Korolliset nettovelat =
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + Pääomalainat - Rahat ja pankkisaamiset

Osakekohtainen tulos =
Tilikauden tulos / Osakkeiden määrä

Omavaraisuusaste (ei pääomalainoja), % =
(Oma pääoma + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Omavaraisuusaste (mukaan lukien pääomalainat sekä poistoeron omanpääoman osuus), % =
(Oma pääoma + pääomalainat + poistoero x (1 - veroaste)) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Liikevaihto

(milj. eur)

Käyttökate

(milj. eur)

Liikevoitto

(milj. eur)