Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallitus valvoo yhtiön ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, jotka raportoivat hallitukselle: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus on vahvistanut kummallekin valiokunnalle kirjalliset työjärjestykset.

Kokoonpano ja toimikausi add

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä ja enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestys ei aseta rajoitteita hallitusten jäsenten toimikausien lukumäärästä eikä yhtiöjärjestys millään tavoin rajoita yhtiökokouksen päätäntävaltaa hallituksen jäseniä valittaessa. Yhtiökokous voi kuitenkin ottaa huomioon Hallinnointikoodin hallituksen koostumusta säätelevät suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset ja muut vaatimukset, joita sovelletaan säännellyllä markkinalla tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät add

Hallituksen tehtävät tulevat osakeyhtiölaista ja muusta sovellettavasta lainsäädännöstä. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta. Sen tehtäviä ovat muiden muassa:

 • määrittää Yhtiön strategia ja päättää siitä;
 • vahvistaa liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä rahoitustoimenpiteet (siinä määrin kuin ne eivät ole osakkeenomistajien vastuulla);
 • määrittää ja hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätökset ja hallituksen toimintakertomukset;
 • vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät sekä raportointimenetelmät;
 • päättää johdon palkkio- ja kannustinohjelmista sekä Yhtiön työntekijöiden mahdollisista yleisistä ja erityisistä eläkeohjelmista, voitonjako-ohjelmista tai palkkio-ohjelmista;
 • päättää yhtiön toiminnan luonteen perusteella epätavallisiksi luonnehdittavista sopimuksista tai erityisen tärkeistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista;
 • seuraa lähipiiritransaktioita; sekä
 • nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy yhtiön hallitus.

Hallituksen valiokunnat add

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on perustanut kaksi hallituksen valiokuntaa valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta.

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.

Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta ja valvontatehtäviä liittyen yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen.

Tarkastusvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, minkä lisäksi vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Valiokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan vuoden 2023 yhtiökokousta seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuraavat jäsenet:

 • Kai Seikku, puheenjohtaja
 • Arja Talma, varapuheenjohtaja
 • Henrik Pankakoski
 • Kati Riikonen

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on varmistaa palkitsemisasioiden tehokas valmistelu suhteessa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon valintaan.

Palkitsemisvaliokunta koostuu hallituksen valitsemasta valiokunnan puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta muusta hallituksen nimittämästä jäsenestä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä eikä toimitusjohtaja tai yrityksen muita johtohenkilöitä tule nimetä valiokuntaan.

Valiokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan vuoden 2023 yhtiökokousta seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuraavat jäsenet:

 • Arja Talma, puheenjohtaja
 • Robin Bade
 • Johan Ryding
 • Kai Seikku

Hallituksen riippumattomuus add

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenet vahvistavat vuosittain riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja sitoutuvat ilmoittamaan mahdolliset toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset viipymättä yhtiölle.

Hallituksen jäsenet

Arja Talma, s. 1962

Hallituksen puheenjohtaja
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Kauppatieteen maisteri eMBA
Hallituksessa vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Metso Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2020–,
 • Nordea Bank Oyj, hallituksen jäsen 2022–
 • Glaston Oyj, hallituksen jäsen 2021–,

Työkokemus

 • Johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset, Kesko Oyj, 2013–2015
 • Toimitusjohtaja, Rautakesko Oy, 2011–2013
 • Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Kesko Oyj, 2005–2011
 • Talousjohtaja, Kesko Oyj, 2004–2005
 • Johtaja, Oy Radiolinja Ab, 2001–2003
 • Osakas, KHT-tilintarkastaja, tilintarkastaja, KPMG Wideri Oy Ab, 1987–2001

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kai Seikku, s.1965

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Okmetic, Varatoimitusjohtaja, National Silicon Industry Group (Shanghai, China)
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2013
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, Noho Partners Oyj, 2022–
 • Hallituksen jäsen, Soitec S.A., 2019–
 • Hallituksen jäsen, Inderes Oy, 2016–

Työkokemus

 • Toimitusjohtaja, HKScan Oyj, 2005–2009
 • Toimitusjohtaja,Hasan & Partners Oy, 1999–2004

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johan Ryding, s. 1979

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Yrittäjä
Kauppatieteen maisteri
Hallituksessa vuodesta 2021
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, Wesports Scandinavia AB,
  2021–
 • Hallituksen jäsen, Pamica Group AB, 2022–

Työkokemus

 • Toimitusjohtaja ja perustaja, Sportamore AB, 2009–2020
 • Useita vähittäismyynnin johtotehtäviä, Nike EMEA, 2003–2010

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kati Riikonen, s. 1971

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Telia Finland Oyj, Johtaja, Online, Markkinointi ja Analytiikka
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Nooa Säästöpankki Oy, Hallituksen jäsen, 2021–

Työkokemus

 • Google Finland Oy, Toimialajohtaja, 2017–2020
 • Isobar Finland Oy, Toimitusjohtaja, 2015–2017
 • DNA Oy, Markkinointijohtaja ja Onlinejohtaja, 2011–2015
 • KRi Marketing Tmi, Yrittäjä, 2006–2011
 • Motorola Inc, Markkinointijohtaja, 2003–2006
 • Nokia Networks, useita esihenkilötehtäviä asiakaskoulutuksessa, markkinoinnissa ja toimialan yhteistyöhankkeissa, 1996–2003

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Robin Bade, s. 1979

Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja ja perustaja, eBrands
BBA, kauppatieteen opintoja
Hallituksessa vuodesta 2023
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tausta add

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, eBrands Holdings Oy 2020–
 • Hallituksen jäsen, Tulos Group 2020–
 • Hallituksen jäsen, Liwlig Group Oy 2018–

Työkokemus

CEO Europe, Mirum Agency (WPP Plc), 2012–2019
Toimitusjohtaja ja perustaja, Activeark Oy, 2003–2012

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Samuli Seppälä, s. 1975

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Yrittäjä
Ylioppilas
Hallituksessa vuodesta 1998Tausta add

Luottamustoimet

 • Hallituksen jäsen, F. Sergejeffin Olut-tehdas Osakeyhtiö, 2014–

Työkokemus

 • Perustaja, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj, 1992–2018

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Henrik Pankakoski, s. 1984

Hallituksen jäsen
Päätoimi: Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, Wolt
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksessa vuodesta 2023
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Tausta add

Työkokemus

 • Suomen maajohtaja, Wolt 2017–2022
 • Useita rooleja liikkeenjohdon konsultoinnissa, The Boston Consulting Group 2008–2017

Riippumattomuus

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista