https://inderes-ir-pages-dev-assets.storage.googleapis.com/verkkokauppa/images/verkkokauppa-v-logo.png
en / fi
Etusivu/Sijoittajat/Sijoittajayhteydet/Tiedonantopolitiikka
EtusivuMeistäSijoittajatVastuullisuusYhteystiedot
menu
Change language: enfi

Sijoittajat

Tiedonantopolitiikka

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus on 15.7.2021 hyväksynyt tämän tiedonantopolitiikan. Tässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet, joita Verkkokauppa.com listayhtiönä noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan ja kommunikoidessaan osakkeenomistajiensa ja muiden pääomamarkkinaosapuolten, median ja muiden sidosryhmien kanssa.

Verkkokauppa.com noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Finanssivalvonnan sääntelyä ja ohjeita sekä yhtiön sisäisiä politiikkoja ja ohjeita.

1. Tavoitteet ja periaatteet

Yhtiön viestinnän keskeiset periaatteet ovat oikea‐aikaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön sijoittajasuhdetoiminnon tarkoituksena on tukea Verkkokauppa.comin rahoitusvälineiden oikeaa arvonmuodostusta välittämällä rahoitusmarkkinoille johdonmukaista, oikeaa, olennaista ja luotettavaa tietoa yhtiöstä varmistaakseen, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi läpinäkyvä ja selkeä kuva yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Tavoitteena on taata, että kaikki markkinaosapuolet saavat yhtiön kommunikoimat tiedot samanaikaisesti.

2. Sisäpiiritiedon julkistaminen add

Verkkokauppa.com julkistaa Verkkokauppa.comia suoraan koskevat sisäpiiritiedot pörssitiedotteella niin pian kuin mahdollista, ellei sisäpiiritiedon julkistamista lykätä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Verkkokauppa.com voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Verkkokauppa.comin oikeutetut edut;

 • julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja

 • Verkkokauppa.com pystyy varmistamaan näiden tietojen luottamuksellisuuden.

Yhtiön arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut julkistamisen lykkäämisen edellytykset. Mikäli kaikki yllä luetellut ehdot eivät täyty, Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian pörssitiedotteella.

3. Taloudellinen raportointi add

3.1. Säännöllinen tiedottaminen

Verkkokauppa.com julkistaa säännöllisesti tietoa yhtiön tuloksesta, taseesta ja taloudellisesta asemasta, tulevaisuudennäkymistä ja muista vastaavista asioista ja näiden kehityksestä ensisijaisesti tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa (H1) sekä osavuosikatsauksissa (Q1 ja Q3). Yhtiöllä on mahdollisuus julkistaa vuosikertomus. Lisäksi Verkkokauppa.com julkistaa tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista) ja tilintarkastuskertomuksen sekä lisäksi selvityksen hallinnointi‐ ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin.

Verkkokauppa.com julkaisee taloudelliset raportit ennalta tiedotetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan ennen seuraavan tilikauden alkamista yhtiön internet‐sivuilla. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

3.2. Tulevaisuudennäkymät

Verkkokauppa.com julkaisee, jos yhtiön hallitus niin päättää, arvion yhtiön tulevaisuudennäkymistä ja mahdollisen tulosohjeistuksen tilinpäätöstiedotteessa. Verkkokauppa.com esittää arvion yhtiön tulevaan kehitykseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja riskeistä tilinpäätöstiedotteessa, puolivuosikatsauksessa ja osavuosikatsauksissa. Yhtiön esittämät arviot perustuvat yhtiön tiedotteen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen yhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden näkymiä ja tulosohjeistusta päivitetään tarvittaessa tulosjulkistusten yhteydessä tai erillisellä pörssitiedotteella tulosvaroituksen muodossa.

3.3. Tulosvaroitukset

Verkkokauppa.com seuraa jatkuvasti yhtiön taloudellista tulosta, asemaa sekä sen tulevaisuudennäkymiä. Tulosvaroitus julkistetaan pörssitiedotteella, kun yhtiö kohtuudella olettaa, että tulevaisuudennäkymät poikkeavat aikaisemmin julkaistusta arviosta, ja poikkeamalla on todennäköisesti huomattava vaikutus Verkkokauppa.comin rahoitusvälineiden hintaan. Yhtiön hallitus päättää ensisijaisesti tulosvaroituksen julkistamisesta. Tulosvaroituksen julkistamista ei voi lykätä.

4. Viestintäkanavat ja tiedotustyypit add

4.1. Viestintäkanavat

Verkkokauppa.comin verkkosivut (https://investors.verkkokauppa.com/fi) ovat pääasiallinen viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille. Verkkokauppa.comin tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja kattavaa tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä. Yhtiö asettaa myös sijoittaja‐ ja analyytikkotapaamisissa käyttämäänsä aineistoa saataville verkkosivuilleen. Verkkosivuilla on tietoa mm. yhtiön strategiasta ja toimintaympäristöstä, yhtiöstä sijoituskohteena, hallinnoinnista, yhtiökokouksista sekä tietoa viime aikojen tärkeimmistä yhtiötä koskevista tapahtumista.

Verkkokauppa.com julkaisee tietoja pörssi‐ ja lehdistötiedotteilla. Tiedotteen kategoria määräytyy säännösten ja tämän tiedonantopolitiikan perusteella. Verkkokauppa.comin pörssitiedotteet julkaistaan ammattimaisen uutisjakelupalveluntarjoajan kautta (joka sisältää jakelun esimerkiksi Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille), sekä yhtiön verkkosivuilla, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Lehdistötiedotteet julkaistaan keskeisille tiedotusvälineille ja yhtiön verkkosivuilla. Verkkokauppa.comin tiedotteita voi tilata yhtiön verkkosivuilta. Tiedotteet ovat arkistoituna verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan ja taloudelliset sekä muut säännölliset raportit vähintään kymmenen vuoden ajan.

Verkkokauppa.comin virallinen raportointikieli on suomi. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi ja mahdollisesti myös muilla kielillä.

4.2. Verkkokauppa.comin julkaisemat tiedotteet

4.2.1. Pörssitiedotteet

Pörssitiedotteella julkistetaan tietoa tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joilla Verkkokauppa.com uskoo olevan todennäköisesti huomattava vaikutus Verkkokauppa.comin osakkeiden ja muiden rahoitusvälineiden hintaan. Pörssitiedotetta käytetään myös muun sellaisen säännellyn tiedon julkistamiseen, jonka julkistaminen edellyttää Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla pörssitiedotetta.

Verkkokauppa.com julkistaa mm. seuraavanlaisia tietoja pörssitiedotteella:

 • sisäpiiritiedot;

 • ilinpäätöstiedotteet sekä puolivuosi‐ ja osavuosikatsaukset;

 • vuosikertomukset sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto‐ ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin;

 • muutokset Verkkokauppa.comin hallussa olevien omien osakkeiden määrässä;

 • muutokset Verkkokauppa.comin aiemmin tiedotettuihin näkymiin ja/tai taloudelliseen tulokseen ja asemaan;

 • strategia ja sen muutokset;

 • merkittävät sulautumiset, hankinnat, divestoinnit, jakautumiset ja muut Verkkokauppa.comia koskevat yritysjärjestelyt sekä muut merkittävät sopimusjärjestelyt;

 • hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset;

 • toimitusjohtajan, talousjohtajan ja muun johtoryhmän muutokset, sekä muut merkittävät muutokset yhtiön ylimmässä johdossa;

 • liputusilmoitukset;

 • päätökset osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotosta;

 • tulosjulkistusten ajankohdat;

 • MAR:n mukaiset johtohenkilöiden liiketoimet;

 • Verkkokauppa.comin liiketoiminnan uudelleensuuntaaminen, uudelleenjärjestelyohjelmat ja tuloksen parantamiseen liittyvät ohjelmat;

 • merkittävät lähipiiriliiketoimet;

 • merkittävät oikeudenkäynnit ja merkittävät viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset tai tuomiot; ja

 • Verkkokauppa.comin osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskut, julkiset ostotarjoukset, osakkeiden jakamiset (split) tai muutokset osakkeiden määrässä.

Tiedonantovelvollisuus ohjaa yleisesti pörssitiedotteen ja sisäpiiritiedon julkaisemiseen liittyvää arviointia ja päätöksentekoa. Tämä arvio tehdään samanaikaisesti mahdollisen tiedon julkistamisen lykkäämisen edellytysten arviointiprosessin kanssa.

4.2.2. Lehdistötiedotteet

Verkkokauppa.com julkistaa lehdistötiedotteita yhtiön liiketapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedottamiselle määriteltyjä kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median ja yhtiön sidosryhmien keskuudessa. Yhtiö voi lisäksi julkistaa lehdistötiedotteita paikallisista uutisista.

Verkkokauppa.com julkistaa lehdistötiedotteina muun muassa kutsut tulosjulkistuksiin ja mahdollisiin pääomamarkkinapäiviin.

4.3. Hiljainen jakso

Verkkokauppa.com noudattaa kolmen viikon (21 päivän) hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteiden, puolivuosikatsausten ja osavuosikatsausten julkistuksia. Tänä aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä anna haastatteluja tai kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai yhtiön tulevaisuudennäkymiä. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat esitetään yhtiön verkkosivujen sijoittajakalenterissa. Poikkeuksena tähän periaatteeseen ovat yhtiökokoukset, jotka voidaan pitää hiljaisen jakson aikana, sekä säännösten vaatimien pörssitiedotteiden julkistaminen ja niihin liittyvä muu viestintä.

Jos jokin tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista hiljaisen jakson aikana, Verkkokauppa.com julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja päättää haastattelujen antamisesta tapauskohtaisesti, rajoittaen viestintänsä kuitenkin vain asiaankuuluvaan tapahtumaan.

5. Toimintatavat add

5.1. Viestintä sijoittajien ja analyytikkojen kanssa

Verkkokauppa.com pyrkii aktiivisesti tapaamaan pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja hiljaisen jakson aikaa lukuun ottamatta vastaamaan viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Tietoa annetaan tapaamisissa aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti näiden tietojen mukaisesti. Uutta julkistamatonta tietoa tai täydentäviä tietoja, jotka aiemmin julkistetun tiedon kanssa voisivat muodostaa sisäpiiritietoa, ei anneta näissä tapaamisissa. Sijoittajaesitykset ovat saatavilla Verkkokauppa.comin verkkosivuilla.

Verkkokauppa.com seuraa jatkuvasti markkinoiden odotuksia. Yhtiö voi pyynnöstä tarkistaa analyytikkojen tekemiä malleja mutta vain tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkisen tiedon osalta. Verkkokauppa.com ei kommentoi eikä ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien arvioista tai odotuksista. Yhtiö ei kommentoi sen arvostusta tai osakekurssin kehitystä.

5.2. Vastuuhenkilöt ja lausunnonantajat

Yhtiön taloudellista tilannetta ja julkistettuja tulevaisuudennäkymiä kommentoivat yhtiön toimitusjohtaja (CEO), talousjohtaja (CFO) sekä sijoittajasuhteista vastaava. Lisäksi johtoryhmän jäsenet voivat antaa lausuntoja omaan vastuualueeseensa kuuluvissa asioissa, esimerkiksi tuotteiden lanseeraamisessa, saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja pääsääntöisesti edustaa hallitusta. Yhtiön toimitusjohtaja tai muut johtajat eivät kommentoi Verkkokauppa.comin hallitukselle kuuluvia asioita.

Yhtiön talousjohtaja vastaa sijoittajasuhdetoiminnosta. Sijoittajasuhteista vastaava sekä yhtiön lakimies yhdessä talousjohtajan kanssa vastaavat sijoittajasuhteisiin liittyvästä sääntelyn noudattamisesta sekä tiedonannosta. Verkkokauppa.comin sijoittajasuhdetoiminto valmistelee ja koordinoi kaikki osakkeenomistajille, sijoittajille ja analyytikoille suunnatut tapaamiset, tilaisuudet (kuten pääomamarkkinapäivä) ja esitykset sekä vastaa taloudellisten raporttien ja pörssitiedotteiden valmisteluista. Sijoittajasuhteista vastaava käsittelee osakkeenomistajilta, sijoittajilta ja analyytikoilta tulleet kyselyt ja kommentoi yhtiön toimintaa ja kehitystä tarvittaessa.

5.2. Kriisitilanteet

Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja. Tilanteesta riippuen viestintää voidaan keskittää nimetyn henkilön hoidettavaksi. Kriisiviestinnässä korostuvat julkistettavien tietojen oikeellisuuden ja laadun varmistaminen, rehellisyys ja nopeus. Jos kriisitilanteella on yhtiö arvion mukaan olennaista merkitystä sijoittajille, yhtiö tiedottaa asiasta tilanteen mukaan lehdistö‐ tai pörssitiedotteella.

5.3. Huhut, markkina‐arviot ja tietovuodot

Verkkokauppa.com ei pääsääntöisesti kommentoi markkinahuhuja tai ‐spekulaatioita, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita, ellei se ole välttämätöntä olennaisestin virheellisten tietojen oikaisemiseksi silloin kun virheellisillä tiedoilla on todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Mikäli huhu koskee sisäpiiritietoa, jonka julkistamista on lykätty, ja mikäli tieto on niin täsmällistä, että sen säilymistä luottamuksellisena ei voida enää taata, yhtiö julkistaa asian pörssitiedotteella mahdollisimman pian markkinoiden väärinkäyttöä ja sisäpiiritiedon julkistamista koskevien sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti.

6. Sisäpiiriohje add

Verkkokauppa.com noudattaa sisäpiiriohjeessaan ja sisäpiirihallinnossaan MAR:n vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita. Sisäpiiriohjeessa käsitellään sisäpiiritiedon julkistamista, ja se muodostaa olennaisen osan tätä tiedonantopolitiikkaa.

7. Poikkeamat add

Sovellettavien lakien ja säännösten puitteissa yhtiöllä on oikeus yksittäisissä tapauksissa, painavista syistä johtuen, poiketa tästä Tiedonantopolitiikasta, jolloin poikkeamisesta päättää yhtiön toimitusjohtaja.

7. Tiedonantopolitiikan hyväksyminen add

Tiedonantopolitiikan hyväksyy Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja voi päättää teknisluontoisista muutoksista tiedonantopolitiikkaan. Yhtiön sijoittajasuhdetoiminto yhdessä yhtiön lakimiehen kanssa arvioivat säännöllisesti tiedonantopolitiikan päivitystarpeen.

Marja Mäkinen

Head of Investor Relations
marja.makinen@verkkokauppa.com